Мі­на­ба­ро­ны — ту­раў­цам

Gomelskaya Pravda - - АКЦЕНТЫ -

Яш­чэ на ад­зін пом­нік ста­ла больш ў Ту­ра­ве. Мес­ца ля ка­фэ “Пры­пя­ць” за­ня­ла су­пра­ць­тан­ка­вая са­ма­ход­ная ар­ты­ле­рый­ская ўста­ноўка ІСУ-152. Эк­з­эм­пляр ва­ен­най тэхнікі па­до­ра­ны Мініст­эр­ствам аба­ро­ны Бе­ла­русі. Іні­цы­я­ты­ва ўве­ка­ве­чан­ня под­зві­гу аба­рон­цаў Ай­чы­ны на­ле­жы­ць ура­дж­эн­цу Ту­ра­ва ге­не­ра­лу-ма­ё­ру Іга­ру Ла­цян­ко­ву, да ня­даў­ня­га ча­су на­мес­ніку кіраўніка ва­ен­на­га ве­дам­ства па ўз­бра­ен­ні. На ад­крыц­ці пом­ніка, ак­ра­мя зем­ля­ка, пры­сут­ні­чалі прад­стаўнікі і вет­эра­ны Ўз­бро­ен­ных сіл на­шай краі­ны.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.