Для ся­бе і для Еўро­пы

Gomelskaya Pravda - - ГЛАВНОЕ -

ГОМЕЛЬСКІ РАЁН. Чар­го­вая буй­ная пар­тыя па­ле­тач­най до­шкі з ба­зы цэ­ха па пе­ра­пра­цоў­цы драўні­ны ад­гру­жа­на ў Бель­гію. Гэтыя вы­ра­бы, як і мно­гія ін­шыя, пас­таў­ля­юц­ца так­са­ма ў Га­лан­дыю, Гер­манію, Польш­чу, рэс­пуб­лікі Бал­тыі. На­чаль­нік цэ­ха др­э­ва­апра­цоўкі Кан­стан­цін Мар­ты­нен­ка пад­кр­эс­лі­ваў, што сё­ле­та экс­парт­ныя пас­таўкі ўз­раслі ў па­раў­нан­ні з па­пяр­эд­ні­мі га­да­мі. За сем ме­ся­цаў рэалі­за­ва­на пра­дук­цыі на 367,6 ты­сячы до­ла­раў, што скла­дае 150% да ад­па­вед­на­га ле­таш­ня­га пе­ры­я­ду. Па­вя­лі­ча­ны пас­таўкі вы­ра­баў цэ­ха і на ўнут­ра­ны ры­нак.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.