Му­зыч­ная тра­ды­цыя

Gomelskaya Pravda - - ГЛАВНОЕ -

ЖЫТКАВІЧЫ. Ма­эст­ра Мі­хаіл Фін­берг пры­вёз у Ту­раў ХІІІ ім­пр­э­зу ка­мер­най і ду­хоў­най му­зы­кі. З няз­мен­ным по­спе­хам пе­рад пуб­лі­кай вы­сту­піў за­слу­жа­ны ка­лек­тыў “На­цы­я­наль­ны кан­ц­эрт­ны ар­кестр Бе­ла­русі”, якім на­род­ны ар­тыст кіруе шмат га­доў. Абед­зве пра­гра­мы — класіч­ная “Му­зыч­ныя кра­яві­ды Ту­ра­ва” і эст­рад­ная “У зі­ха­цен­ні лю­бых ме­ло­дый” — прай­шлі ў мяс­цо­вым До­ме куль­ту­ры пры поў­ным ан­шла­гу. А на­пяр­э­дад­ні пад­час пр­эс-кан­фер­эн­цыі ар­гані­за­тар гіста­рыч­ных кан­ц­эр­таў у ста­ра­жыт­ных цэн­трах Бе­ла­русі Мі­хаіл Фін­берг пад­зя­ліў­ся з твор­чай інт­элі­ген­цы­яй го­ра­да блі­ж­эй­шы­мі пла­на­мі ар­кест­ра.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.