Каб раслі га­да­ван­цы

Gomelskaya Pravda - - ПРЕСС-ЦЕНТР -

ЖЫТКАВІЧЫ. Леп­шых тэхнікаў-асе­мя­на­та­раў вы­зна­чыў ра­ён­ны кон­курс пра­фесій­на­га май­ст­эр­ства. За лі­дар­ства зма­галі­ся 25 спе­цы­я­лістаў з роз­ных гас­па­да­рак. Пе­ра­мож­цаў і пры­зё­раў вы­зна­чалі ў дзвюх групах у за­леж­на­сці ад спо­са­бу асе­мя­нен­ня. Най­вы­ш­эй­шыя вы­нікі ў аса­бі­стым за­ліку па­ка­за­лі Ган­на Дра­пей з ААТ “Ту­раўш­чы­на” і На­тал­ля Віт­коўская, якая пра­цуе ў КСУП “Бя­лёў”. Уз­на­га­ро­ды так­са­ма ат­ры­малі леп­шае звя­но па ўз­наў­лен­ню стат­ка, асе­мя­на­тар з най­боль­шым ста­жам і са­мы ма­ла­ды ра­бот­нік галі­ны.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.