У го­рад­зе тан­кі

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ -

Му­зей ва­ен­най тэхнікі пад ад­кры­тым небам змя­няе пра­піску. Экс­пазі­цыю за­раз пе­ра­меш­ча­ю­ць з мікра­ра­ё­на Азёр­ны ў сквер по­бач з пом­ні­кам за­гі­нуў­шым воі­нам і чы­рво­на­ар­мей­цам. Тут рых­ту­юц­ца пля­цоўкі для тан­каў і ра­ке­ты. Гэты ар­се­нал уда­ла ўпі­шац­ца ў іс­ну­ю­чую па­на­ра­му ме­ма­ры­я­ла, дзе некаль­кі год та­му на пас­та­мен­тах за­сты­лі пе­ра­дад­зе­ныя вай­скоў­ца­мі пуш­кі. Акра­мя тэхнікі зна­ка­вае мес­ца ўпры­го­жы­ць герб го­ра­да Жыткавічы. Яго­ны аб­рыс буд­зе вы­ла­жа­ны ка­ля­ро­вай тра­ту­ар­най пліт­кай.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.