Га­на­ро­вы зям­ляк

Gomelskaya Pravda - - В НОМЕР -

ХОЙНІКІ. У ра­ёне ад­бы­ла­ся су­стр­э­ча “Га­на­рым­ся сваім зем­ля­ком”, пры­све­ча­ная 97-годдзю з дня на­ра­дж­эн­ня Іва­на Ме­ле­жа. На ме­ра­пры­ем­ства бы­ла за­про­ша­на пля­мен­ні­ца Іва­на Паўлаві­ча, Лілія Улад­зі­міраў­на Краў­чан­ка. Яна па­ча­ла су­стр­э­чу з лю­бі­май пес­ні пісь­мен­ніка “Шу­мя­ць вер­бы ка­ля гр­эб­лі”, па­ве­дам­ляе сайт Хой­ніц­ка­га рай­вы­кан­ка­ма. Вуч­ні стар­эй­шых кла­саў сяр­эд­няй шко­лы № 3 па­чулі аб жыц­ці і твор­час­ці пісь­мен­ніка. За­тым Лілія Улад­зі­міраў­на пад­зя­ліла­ся сваі­мі ўс­па­мі­на­мі, рас­па­вя­ла пра ці­ка­выя мо­ман­ты лё­су пісь­мен­ніка, яго род­ныя мяс­ці­ны, літа­ра­тур­ных ге­ро­яў і іх пра­та­ты­паў. Уд­зель­ні­кам су­стр­эчы бы­ла прад­стаў­ле­на від­эа­пр­э­зен­та­цыя “Сказ пра Іва­на Ме­ле­жа”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.