Ахо­ва не спі­ць

Gomelskaya Pravda - - НАСУЩНОЕ -

Сё­мае мес­ца ў рэс­пуб­лі­цы па ле­таш­ніх вы­ні­ках служ­бо­вай дзей­на­сці за­ня­ло Жы­ткавіц­кае аддзя­ленне Дэпар­та­мен­та ахо­вы Мініст­эр­ства ўнут­ра­ных спраў Бе­ла­русі. Уся­го ў рэй­тын­гу зна­ход­зіц­ца 44 ана­ла­гіч­ныя струк­ту­ры. Вар­та­вым уда­ло­ся пад­няц­ца ўверх адра­зу на во­сем пунк­таў. А па та­кіх пазі­цы­ях, як пры­рост коль­кас­ці ўзя­тых на аб­слу­гоў­ванне кват­эр гра­мад­зян і ўста­ля­ва­ных срод­каў ахо­вы яны сталі рэс­пуб­лі­кан­скі­мі лі­да­ра­мі. Дру­гое мес­ца Жы­ткаві­чам пры­нес­ла ста­ноў­чая ды­на­міка рас­крыц­ця су­пра­цоўні­ка­мі аддзя­лен­ня зла­чын­стваў. Тут пра­цу­ю­ць 57 гра­мад­зян­скіх асоб і ня­су­ць служ­бу 19 мілі­цы­я­не­раў.

Свят­ла­на ШАКАЛЯН

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.