Дзе ду­шою ад­па­чы­неш, зму­ча­ны з да­ро­гі…

Го­мель­ская га­рад­ская біб­ліят­эка імя Я. Ко­ла­са ад­зна­чы­ла 50-годдзе

Gomelskaya Pravda - - ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ -

Юбілей свя­тка­валі ра­зам з чы­та­ча­мі. Сустр­э­ча ат­ры­ма­ла­ся над­звы­чай цё­плай, мож­на ска­за­ць, у ней­кай ме­ры, да­маш­няй.

Ду­ш­эў­ная ат­ма­сфе­ра па­на­ва­ла за свя­точ­ны­мі ста­ла­мі. Вя­дучыя біб­ліят­эка­ры Свят­ла­на Кра­па­ко­ва і Вік­то­рыя Жаў­но­ва пас­ту­по­ва ўвод­зілі пры­сут­ных у курс гісто­рыі біб­ліят­экі. Па­ча­ла яна пра­ца­ва­ць у кан­цы ве­рас­ня 1968 го­да: ме­навіта та­ды яе аб­ста­ля­валі на пер­шым па­вер­се жы­ло­га до­ма на вулі­цы Ко­жа­ра, 4. Раз­мер­ка­валі кніж­ны фонд, зра­білі ўсё маг­чы­мае, каб цес­на­ва­тыя за­лы ў двух- і трох­па­ка­ё­вай кват­э­ры бы­лі зруч­ны­мі для чы­та­чоў, у чым знач­ная за­слу­га та­га­час­на­га кіраўніка ка­лек­ты­ву Раі­сы Фур­са­вай. Яна ар­гані­за­ва­ла спра­ву так, каб люд­зі ўсіх уз­рос­таў ма­глі тут зда­волі­ць ду­хоў­ную сма­гу. Раз­на­стай­ныя па жан­рах і тэ­мах кні­гі, срод­кі ма­са­вай ін­фар­ма­цыі за­ў­сё­ды бы­лі даступ­ныя чы­та­чам.

У 1988 год­зе кіраўніцтва воб­лас­ці выд­зелі­ла для біб­ліят­экі но­вае прас­тор­нае па­мяш­канне ў толь­кі што здад­зе­ным у экс­плу­а­та­цыю жы­лым до­ме па вулі­цы Га­ла­вац­ка­га, 21. Тут ужо бы­лі ство­ра­ны ўсе ўмо­вы і для біб­ліят­эка­раў, і для чы­та­чоў: прас­тор­ная чы­таль­ная і аба­не­мент­ная за­лы, па­мяш­кан­ні са стэла­жа­мі кніг, га­зет, ча­со­пі­саў.

Шчы­ра, з вя­лі­кай удзяч­на­сцю да ра­бот­нікаў біб­ліят­экі на ча­ле з за­гад­чы­цай Іры­най Пет­ры­ч­эн­ка звяр­нулі­ся на юбілеі ды­р­эк­тар сет­кі пуб­ліч­ных біб­ліят­эк Го­ме­ля Тац­ця­на Ула­са­ва, чы­та­чы Тац­ця­на Чэ­кед і вет­эран Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны, бы­лая ме­ды­цын­ская сяст­ра шпіта­ля ў бла­кад­ным Ленін­град­зе На­тал­ля Ка­рась. Дар­эчы, На­тал­ля Іва­наў­на ў свае 96 га­доў са­ма прых­од­зі­ць у біб­ліят­эку імя Ко­ла­са, каб узя­ць но­выя кні­гі. Ёй пра­па­ноў­валі пры­носі­ць да­до­му, ад­нак вет­эран ад­мо­віла­ся. “На­вед­ванне біб­ліят­экі дае мне за­рад бад­зё­рас­ці, ра­дуе стр­э­ча­мі з яе ка­лек­ты­вам і чы­та­ча­мі”, — пад­кр­эс­лі­ла ама­тар­ка чы­тан­ня.

У ад­рас біб­ліят­экі-юбі­ляр­кі гу­чалі вер­шы­прызнан­ні. Ак­тры­са Го­мель­ска­га ма­лад­зёж­на­га тэат­ра Галі­на Ан­чыш­кі­на пад­зя­ліла­ся: у свой план­ш­эт за­пі­са­ла ка­ля 500 кніг, ад­нак з гэтай штукі іх пра­чы­та­ла толь­кі дзя­сят­кі два. “Люб­лю чы­та­ць са­мі кні­гі, ад­чу­ва­ць пах іх во­кла­дак і ста­ро­нак, тры­ма­ць у ру­ках”, — пад­кр­эс­лі­ла май­стар сц­э­ны. Па­важ­лі­вым ад­но­сі­нам да кні­гі спры­яе і ра­бо­та біб­ліят­эка­ра Та­ма­ры Дзір­ку­но­вай, якая шмат пра­цоў­на­га ча­су за­ня­та аб­ме­нам кніг, ста­ра­ец­ца знай­с­ці па­ра­зу­менне з чы­та­ча­мі, вы­ка­на­ць за­яўку кож­на­га.

Павін­ша­валі ка­лек­тыў і даўнія яго сяб­ры — му­зы­кі з арт-ка­фэ на Іры­нін­с­кай. Не за­бы­лі пра юбілей лю­бі­май кніж­най скар­бон­кі і коліш­нія чы­та­чы, што за­раз не жы­ву­ць у Го­мелі: ад­на жан­чы­на пе­ра­да­ла сваё пры­вітанне аж з кітай­ска­га во­стра­ва Тай­вань.

Не ма­гу не ад­зна­чы­ць, як гэта ця­пер мод­на га­ва­ры­ць, кр­эа­ты­ў­на­сць пры пад­рых­тоў­цы да юбілею: на ўва­х­од­зе ў фае на­вед­валь­нікаў су­стра­кае твор­ча аформ­ле­ная ліч­ба “50”. Яна за­поў­не­на фо­та­здым­ка­мі чы­та­чоў. На­пру­жа­на і кар­пат­лі­ва па­пра­ца­ва­ла над та­кім ман­та­жом біб­ліят­экар Свят­ла­на Кра­па­ко­ва.

Пры­ця­г­ва­ю­ць ува­гу і стэн­ды, пры­све­ча­ныя твор­час­ці Яку­ба Ко­ла­са, а так­са­ма на­шай воб­лас­ці і рэс­пуб­лі­цы: “Край ле­генд, пе­сень і ка­зак”, “Мая пры­го­жая краі­на”, “Я — Бе­ла­русь, я — ма­ці ўсіх дзя­цей маіх”, “І буд­зе сло­ва зем­ля­коў гу­ча­ць над род­наю ста­рон­кай”.

Ад­ным сло­вам, біб­ліят­эка год­на ня­се імя на­род­на­га па­эта Бе­ла­русі Яку­ба Ко­ла­са. Тут уме­ла пра­па­ган­ду­ю­ць кні­гу, ву­ча­ць лю­бі­ць і ша­на­ва­ць яе, што і ак­ты­ві­зуе чы­та­чоў звяр­тац­ца да чы­тан­ня са­праўд­най літа­ра­ту­ры. Ра­бо­та ка­лек­ты­ву ў пэў­най ме­ры ад­па­вя­дае вер­ша­ва­ным рад­кам Яку­ба Ко­ла­са: “На прас­тор, на шы­ро­кі раз­лог вы­хад­зі, мой на­род, гра­ма­дою!” Ана­толь МІЦКЕВІЧ, чы­тач біб­ліят­экі, зям­ляк Яку­ба Ко­ла­са

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.