От­ве­ты на кроссворд, опуб­ли­ко­ван­ный в № 114:

Gomelskaya Pravda - - ДОСУГ -

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дра­га. 7. Сре­да. 11. Ге­но­цид. 13. Ар­ка­да. 14. Спектр. 15. Пе­ре­кат. 16. Па­то­ка. 18. Пре­док. 19. Ан­гар. 21. Пи­рат. 24. Ла­фит. 27. Май­о­нез. 28. Вир­ту­оз. 29. Исток. 30. Отдых. 32. Ветвь. 33. Кон­дук­тор. 35. Гор­ка. 36. Конкурс. 37. Котик. 42. Юни­ор. 46. Ва­гран­ка. 49. За­да­ча. 50. Абор­даж. 51. Тво­рог. 52. Зо­ло­то. 53. Кафедра. 54. Ка­као. 55. Ка­рат.

ПО ВЕР­ТИ­КА­ЛИ: 2. Ра­ке­та. 3. Га­дю­ка. 4. Ге­не­рал. 5. Го­рец. 6. Си­ба­рит. 8. Ра­порт. 9. Де­ка­да. 10. Лам­па. 12. Дра­ка. 17. Ан­гел. 18. Па­рик. 20. Рас­сад­ник. 21. Пи­лот­ка. 22. Пан­те­он. 23. Ко­был­ка. 25. От­мет­ка. 26. Фор­вард. 28. Виток. 31. Го­лов­ка. 34. Ро­гоз. 38. Он­дат­ра. 39. Кво­та. 40. Угро­за. 41. Жа­ло­ба. 43. Ра­бо­та. 44. За­бо­та. 45. Ка­нон. 47. Аб­бат. 48. Ор­дер.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.