Ма­тулі

Gomelskaya Pravda - - ЗАВТРА — ДЕНЬ МАТЕРИ - Ган­на АТРОШЧАНКА

Развіта­ла­ся ле­цей­ка з на­мі, Уз­мах­ну­ла хус­цін­каю ўслед. Як жы­вец­ца та­бе, мая ма­ма? Як даў­но ты пай­ш­ла ў ін­шы свет… І вось тут, на па­ка­тым уз­гор­ку, Пастаю за­ду­мен­на ў жур­бе. А на сэр­цы — ба­лю­ча і гор­ка: Не су­стр­эну на сцеж­цы ця­бе. Не су­стр­эну ця­бе, не па­ба­чу Тваіх доб­рых, бла­кіт­ных ва­ч­эй. Вы­ба­чай, што ся­гон­ня я пла­чу, Пра­га­няю са­мо­ту хут­ч­эй. Ты за­ў­сё­ды са мной, да­ра­гая, Да­сы­ла­еш цяп­ло з небыц­ця… Крочыш по­бач, мяне збе­ра­га­еш, Як Анё­лак, на сцеж­цы жыц­ця. Иван ТИТОРЕНКО Да, я за­нят, я умер для всех, Вновь вле­кут ме­ня ми­лые да­ли. Что мне сла­ва и шум­ный успех: Я уехал к един­ствен­ной — ма­ме. По­си­дим вме­сте с нею вдво­ем, Вс­пом­ним преж­ние, доб­рые го­ды. И ти­хо­неч­ко пес­ни спо­ем, Что те­перь уже вышли из мо­ды. При­лас­каю ста­руш­ку свою, Об­ни­му ее неж­но с лю­бо­вью. Рас­ска­жу ей оби­ду мою И воз­дам бла­го­дар­ность сы­но­вью. Ты жи­ви, до­ро­гая, жи­ви, Не сда­вай­ся жи­тей­ским невзго­дам. Я в тво­ей рас­тво­ря­юсь люб­ви… И ка­кие еще на­ши го­ды!

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.