Пр­эзід­энт узна­га­ро­дзіў

Gomelskaya Pravda - - ПРЕСС-ЦЕНТР -

За ўзор­нае вы­ка­нанне служ­бо­вых аба­вяз­каў Ука­зам Пр­эзід­эн­та Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь узна­га­род­жа­ны:

ме­да­лём “За без­да­кор­ную служ­бу” І сту­пе­ні: ГРЫЦАНОК Улад­зі­мір Аляк­сандравіч — на­чаль­нік аддзе­ла ар­гані­за­цый­на­га за­бес­пяч­эн­ня дзяр­жаў­най сіст­эмы па­пяр­эдж­ван­ня і лікві­да­цыі над­звы­чай­ных сіту­а­цый і гра­мад­зян­скай аба­ро­ны ўста­но­вы “Го­мель­скае аб­лас­ное ўпраў­ленне Мініст­эр­ства па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь”, пад­пал­коўнік унут­ра­най служ­бы;

ме­да­лём “За без­да­кор­ную служ­бу” ІІ сту­пе­ні: ВЫСОЦКІ Ан­др­эй Васі­льевіч — апе­ра­ты­ў­ны дзя­жур­ны дзя­жур­най зме­ны цэн­тра апе­ра­ты­ў­на­га кіра­ван­ня ўста­но­вы “Го­мель­скае аб­лас­ное ўпраў­ленне Мініст­эр­ства па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь”, пад­пал­коўнік унут­ра­най служ­бы; ГРУДЗЬКО Вік­тар Аляк­сандравіч — на­мес­нік на­чаль­ніка па апе­ра­ты­ў­на-так­тыч­най ра­бо­це па­жар­на­га ава­рый­на-вы­ра­та­валь­на­га атра­да ўста­но­вы “Го­мель­скае аб­лас­ное ўпраў­ленне Мініст­эр­ства па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь”, пад­пал­коўнік ўнут­ра­най служ­бы; ЕРМАКОВІЧ Ана­толь Ана­то­льевіч — на­мес­нік на­чаль­ніка па ід­эа­ла­гіч­най ра­бо­це і кад­ра­вым за­бес­пяч­эн­ні Жы­ткавіц­ка­га ра­ён­на­га аддзе­ла па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях уста­но­вы “Го­мель­скае аб­лас­ное ўпраў­ленне Мініст­эр­ства па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь”, пад­пал­коўнік унут­ра­най служ­бы; ЛІЛЯКЕВІЧ Улад­зі­мір Ва­ле­рьевіч — на­чаль­нік сек­та­ра ар­гані­за­цыі функ­цы­я­на­ван­ня дзяр­жаў­най сіст­эмы па­пяр­эдж­ван­ня і лікві­да­цыі над­звы­чай­ных сіту­а­цый і гра­мад­зян­скай аба­ро­ны Жлобін­ска­га ра­ён­на­га аддзе­ла па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях уста­но­вы “Го­мель­скае аб­лас­ное ўпраў­ленне Мініст­эр­ства па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь”, пад­пал­коўнік унут­ра­най служ­бы; САЦУРА Вік­тар Ва­лер’евіч — на­чаль­нік Хой­ніц­ка­га ра­ён­на­га аддзе­ла па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях уста­но­вы “Го­мель­скае аб­лас­ное ўпраў­ленне Мініст­эр­ства па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь”, пад­пал­коўнік унут­ра­най служ­бы; ХАДАНОВІЧ Ігар Вік­та­равіч — на­чаль­нік Светла­гор­ска­га ра­ён­на­га аддзе­ла па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях уста­но­вы “Го­мель­скае аб­лас­ное ўпраў­ленне Мініст­эр­ства па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь”, пад­пал­коўнік унут­ра­най служ­бы;

ме­да­лём “За без­да­кор­ную служ­бу” ІІІ сту­пе­нi:

ШУРАВІН Яў­геній Аляк­сандравіч — на­чаль­нік ўпраў­лен­ня па ба­ра­ць­бе з эка­на­міч­ны­мі зла­чын­ства­мі кры­мі­наль­най мілі­цыі ўпраў­лен­ня ўнут­ра­ных спраў Го­мель­ска­га аб­л­вы­кан­ка­ма, пад­пал­коўнік мілі­цыі; ШЭВЕЛЬ Юрый Мі­хай­лавіч — стар­шы опер­упаў­на­ва­жа­ны аддзе­ла кры­мі­наль­на­га вы­шу­ку кры­мі­наль­най мілі­цыі аддзе­ла ўнут­ра­ных спраў Ма­зыр­ска­га рай­вы­кан­ка­ма, ма­ёр мілі­цыі; ЯЦКЕВІЧ Улад­зіслаў Улад­зі­міравіч — на­чаль­нік шта­ба аддзе­ла ўнут­ра­ных спраў Жы­ткавіц­ка­га рай­вы­кан­ка­ма, ма­ёр мілі­цыі.

* * *

По­чет­ной гра­мо­той обл­ис­пол­ко­ма на­граж­де­ны:

за боль­шой лич­ный вклад в ре­а­ли­за­цию мо­ло­деж­ной по­ли­ти­ки и ак­тив­ное уча­стие в об­ще­ствен­ной жиз­ни БУЦЕНКО Ни­ко­лай Гри­го­рье­вич — пен­си­о­нер, пред­се­да­тель Ка­лин­ко­вич­ской рай­он­ной ор­га­ни­за­ции Бе­ло­рус­ско­го об­ще­ствен­но­го объ­еди­не­ния ве­те­ра­нов; ДОВИДОВИЧ Вла­ди­мир Вла­ди­ми­ро­вич — пен­си­о­нер; ЗАЙЦЕВ Ген­на­дий Гри­го­рье­вич — на­чаль­ник кон­троль­но-ре­ви­зор­ской служ­бы КУП “Гор­э­лек­тро­транс­порт”, пред­се­да­тель Го­мель­ской об­ласт­ной ор­га­ни­за­ции об­ще­ствен­но­го объ­еди­не­ния “Бе­ло­рус­ский со­юз офи­це­ров”; ЛОГВИНА Ва­лен­ти­на Ни­ко­ла­ев­на — пен­си­о­нер; РАССКАЗОВА Люд­ми­ла Ан­дре­ев­на — пен­си­о­нер, за­ме­сти­тель пред­се­да­те­ля Го­мель­ской об­ласт­ной ор­га­ни­за­ции Бе­ло­рус­ско­го об­ще­ствен­но­го объ­еди­не­ния ве­те­ра­нов; СЕРГЕЕВ Игорь Геор­ги­е­вич — глав­ный ре­дак­тор КУП “Ре­дак­ция га­зе­ты “Дня­про­вец”, г. Ре­чи­ца; ТИ­МО­ФЕ­ЕН­КО Ро­сти­слав Ро­ма­но­вич — пен­си­о­нер.

По­чет­ной гра­мо­той об­ласт­но­го Со­ве­та де­пу­та­тов на­граж­де­ны:

за боль­шой лич­ный вклад в ре­а­ли­за­цию мо­ло­деж­ной по­ли­ти­ки и ак­тив­ное уча­стие в об­ще­ствен­ной жиз­ни АРТЕМЕНКО Оль­га Гри­го­рьев­на — пен­си­о­нер, за­ме­сти­тель пред­се­да­те­ля Мо­зыр­ской рай­он­ной ор­га­ни­за­ции Бе­ло­рус­ско­го об­ще­ствен­но­го объ­еди­не­ния ве­те­ра­нов.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.