Вяр­танне Паў­ноч­ных Афін

Свя­точ­ныя ме­ра­пры­ем­ст­вы твы з на­го­ды 250-годдзя з дня на­ра­дж­эн­ня Мі­ха­ла Кле­а­фа­са фа­са Агін­ска­га прай­шлі ай­шлі ў му­зеі-сяд­зі­бе­бе ў За­лес­сі на Смар­гонш­чыне.не.

Grodzenskaya Prauda - - FRONT PAGE -

УЗа­лес­сі вя­лікі кам­пазітар і му­зы­ка пра­вёў най­больш на­сы­ча­ныя 20 га­доў свай­го жыц­ця, тут ён, ады­шоў­шы ад ак­ты­ў­най палітыч­най дзей­на­сці, за­няў­ся твор­час­цю і здо­леў пе­рат­ва­ры­ць па­до- ра­ны яму дзяд­зь­кам дом у па­ла­ца­ва-пар­ка­вы ан­самбль, які су­час­нікі па пра­ву на­звалі Паў­ноч­ны­мі Афі­на­мі – за пры­га­жос­ць і непаўтор­ную твор­чую ат­ма­сфе­ру.

Свя­тка­ванне ў За­лес­сі бы­ло раз­лі­ча­на на 5 дзён. Па­ча­ло­ся яно 23 ве­рас­ня з наву­ко­вай кан­фе­рен­цыі «Спад­чы­на М.К. Агін­ска­га ў куль­ту­ры трох на­ро­даў». Ра- бочы дзень Мі­ха­ла Кле­а­фа­са ў За­лес­сі па­чы­наў­ся звы­чай- на з дыспу­та з гас­ця­мі. Сё- лет­няя кан­фер­эн­цыя – ні­бы адра­дж­энне той тра­ды­цыі.

У дыспу­це, які прай­шоў у ад­но­ў­ле­най кам­пазітар­скай за­ле, бралі ўд­зел наву­коў­цы з Бе­ла­русі, Польш­чы і Літ­вы. На кан­фер­эн­цыі пре­зен­та­валі пе­рак­лад­зе­ныя на рус­кую мо­ву «Ме­му­а­ры» Агін­ска­га: вы­данне ўпер­шы­ню ўба­чы­ла свет на­пяр­э­дад­ні юбілей­най да­ты. Пе­рак­лад ра­біў­ся з пер­ша­га, яш­чэ пры­жыц­цё- ва­га вы­дан­ня Агін­ска­га, якое вый­ш­ла ў Па­ры­жы ў 1826 год­зе, аўтар на­пі­саў яго па­фран­цуз­ску. Да кан­фер­эн­цыі пе­ра­вы­далі і кні­гі ўс­па­мі­наў на­шчад­каў Агін­ска­га Іва і Ан- дж­эя За­лус­скіх, якія жы­ву­ць за­раз у Вя­ліка­бры­таніі.

У пер­шы дзень ра­бо­ты кан­фер­эн­цыі ар­ты­сты Мін­ска­га аб­лас­но­га дра- ма­тыч­на­га тэат­ра па­ка­за­лі гас­цям спек­такль «Па­ланэ­зы на вяр­танне». Кан­фер­эн­цыя пра­доў­жы­ла­ся 24 ве­рас­ня.

Га­лоў­ныя ме­ра­пры­ем­ст­вы прай­шлі ў дзень на­ра­дж­эн­ня кам­пазіта­ра і гра­мад­ска­га дзе­я­ча – 25 ве­рас­ня, калі ад­бы­ло­ся ўра­чы­стае ад­крыц­цё му­зей­най экс­пазі­цыі. Гэтай пад­зеі ча­калі цэ­лы год – пас­ля ад­крыц­ця са­мой сяд­зі­бы ішло фар­міра­ванне му­зей­ных фон­даў. Рэ­чаў, якія б на­ле­жалі Мі­ха­лу Кле­а­фа­су Агінс­ка­му, не заха­ва­ла­ся, та­му ра­бот­нікі му­зе­я­сяд­зі­бы імкнулі­ся на­бы­ць на аўк­цы­ё­нах ці за­ка­за­ць у май­строў экс­па­на­ты, якія б ства­ры­лі дух эпо­хі Агін­ска­га, За­лес­ся та­го ча­су. Ці­ка­вас­ць вы­клі­ка­ю­ць ча­ты­ры та­мы ме­му­а­раў Агін­ска­га, вы­дад­зе­ныя ў 1826 год­зе ў Па­ры­жы, а так­са­ма та­га­час­ныя му­зыч­ныя ін­стру­мен­ты, кар­ці­ны, ка­лек­цыя візіт­ных кар­так су­час­нікаў кам­пазіта­ра.

У свя­тка­ван­ні бралі ўд­зел стар­шы­ня Гро­дзен­ска­га аб­л­вы­кан­ка­ма Улад­зі­мір Краў­цоў, міністр куль­ту­ры Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь Ба­рыс Свят­лоў, на­мес­нік стар­шы­ні аб­л­вы­кан­ка­ма Вік­тар Ліс­ко­віч. Пры­ем­ным ака­за­ў­ся візіт на­шчад­каў у пя­тым ка­лене дач­кі Мі­ха­ла Кле­а­фа­са Амеліі з Познані. Міністр куль­ту­ры Ба­рыс Свят­лоў пе­ра­даў сяд­зі­бе­му­зею ў За­лес­сі элек­трон­ную ко­пію ар­хі­ва Мі­ха­ла Кле­а­фа­са на 10 дыс­ках – ары­гі­нал за­хоў­ва­ец­ца ў Расіі.

Пад­час свя­тка­ван­ня ў За­лес­сі ад­бы­ла­ся яш­чэ ад­на пад­зея – га­ш­энне пашто­вай мар­кі, пры­све­ча­най 250-годдзю М.К. Агін­ска­га. Яе спе­цы­яль­на да гэтай да­ты вы­пус­ці­ла Мініст­эр­ства су­вязі і ін­фар­ма­ты­за­цыі Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь.

Ура­чы­стую ат­ма­сфе­ру юбілею пра­доў­жыў му­зыч­ны кан­ц­эрт “Вяр­танне Паў­ноч­ных Афін” з удзе­лам На­цы­я­наль­на­га ака­д­эміч­на­га кан­ц­эрт­на­га ар­кест­ра пад кіра­ван­нем Мі­хаі­ла Фін­бер­га.

А ў суботу “Паў­ноч­ныя Афі­ны” за­прасілі ама­та­раў тан­цаў на баль. Тра­ды­цыю ба­ляў у сты­лі эпо­хі Агін­ска­га ў За­лес­сі вы­ра­шы­лі рэ­кан­стру­я­ва­ць на­па­чат­ку го­да – у студ­зені тут прай­шоў пер­шы кас­цю­міра­ва­ны баль. Сён­няш­ні баль у ад­па­вед­на­сці з усі­мі патра­ба­ван­ня­мі да ары­ста­кра­тыч­ных ме­ра­пры­ем­стваў та­го ча­су ар­гані­за­валі спе­цы­яль­ныя рэ­кан­струк­та­ры.

За­ключ­ным эта­пам свя­та стаў кан­ц­эрт ан­сам­бля ка­мер­най му­зы­кі “Класік Аван­гард” Бел­дзярж­філар­моні, які ад­бы­ў­ся ў няд­зе­лю.

Фота Свят­ла­ны МУЦЯНСКАЙ

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.