УСЯ­МУ СВЕ­ТУ БЕЗ САКРЭТАЎ

– Якім вы­даў­ся мі­ну­лы год для куль­ту­ры Гро­дзен­шчы­ны? На што най­больш бы­ла скіра­ва­на ўва­га?

Grodzenskaya Prauda - - 2016 – ГОД КУЛЬТУРЫ -

Мі­ну­лы год для куль­ту­ры Гро­дзен­шчы­ны ад­мет­ны: гэта быў год па­між Куль­тур­най сталіцай Бе­ла­русі, якой з’яў­ляў­ся наш го­рад д у 2014-м, і Го­дам куль­ту­ры, якім аб­веш­ча­ны 2016-ы. Чым вы­лучы­ў­ся ён для гэтай сфе­ры ы і што но­ва­га ча­кае нас сё­ле­та, рас­па­вёў пер­шы на­мес­нік на­чаль­ніка Га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня ід­эа­ла­гіч­най ра­бо­ты, куль­ту­ры і па спра­вах мо­лад­зі аб­л­вы­кан­ка­ма Аляк­сандр ВЯРСОЦКІ. – Га­во­ра­чы пра вы­нікі ра­бо­ты ў 2015 год­зе, тр­э­ба за­зна­чы­ць, што мы сваю дзей­на­сць на­кіроў­валі на вы­ка­нанне тых за­дач, якія ставілі­ся Пр­эзід­эн­там Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь у сфе­ры куль­ту­ры. Ад­зін з гэтых па­сы­лаў, які пра­гу­чаў у зва­ро­це да На­цы­я­наль­на­га схо­ду і на­ро­ду, быў на­ступ­ны: па­пу­ляры­за­цыя куль­ту­ры Бе­ла­русі за ме­жа­мі краі­ны.

У гэтым кант­экс­це ха­це­ла­ся б ска­за­ць, што дзя­ку­ю­чы на­шым на- ма­ган­ням мі­ну­лы год ЮНЕСКА быў аб’яў­ле­ны го­дам Мі­ха­ла Кле­а­фа­са Агін­ска­га. У штаб-кват­э­ры ЮНЕСКА у Па­ры­жы ад­бы­ло­ся ме­ра­пры­ем­ства, пры­све­ча­нае 250-годдзю Агін­ска­га, дзе бы­ло рас­ка­за­на пра яго жыц­цё­вы, твор­чы шлях, у тым ліку на тэ­ры­то­рыі на­шай Гро­дзен­скай воб­лас­ці: у мя­ст­эч­ку За­лес­се Смар­гон­ска­га ра­ё­на прай­шлі двац­ца­ць год яго жыц­ця. Пад­час гэ­та­га ме­ра­пры­ем- ства вір­ту­оз­на­сцю вы­ка­наль­ніц­ка­га май­ст­эр­ства, глы­бі­нёй вы­лучы­ла­ся, па сло­вах ам­ба­са­да­ра Бе­ла­русі ў Фран­цыі Паў­ла Ла­туш­кі, Гро­дзен­ская ка­п­э­ла.

Дру­гі мо­мант звя­за­ны ны зноў з Фран­цы­яй – у Па­ры-ры- жы на­ша ма­стач­ка Ва­лян­ці­на нці­на Шо­ба ат­ры­ма­ла пр­эмію Тэй-

ю ла­ра. Што ад­мет­на, упер-пер- шы­ню пр­эміяй ад­зна­ча­ны аны бе­ла­ру­сы. Тра­ды­цый­на яр­ка пра­явіў сябе на між­на­род­най ар­эне Тэатр ля­лек, пры­няў­шы ўд­зел у 8 фе­сты­ва­лях за ме­жа­мі Бе­ла­русі, на ад­ным з якіх, «У гас­цях у Ар­лекі­на» (Омск), за­ва­яваў гран-пры.

Так­са­ма ха­це­ла­ся б ад­зна­чы­ць тую ро­лю, якую адыг­ры­валі на­шы му­зеі. Гісто­ры­ка-ар­хе­а­ла­гіч­ны, да прыкла­ду, са сваім праектам «Ды­зайн у шк­ле» экс­па­на­ваў­ся ў Польш­чы. Яш­чэ ад­ну вы­ста­ву са сваіх фон­даў экс­па­на­ваў у Літве Му­зей гісто­рыі рэ­лі­гіі.

Ін­шыя ўста­но­вы куль­ту­ры так- са­ма зра­білі свой унё­сак у спра­ву па­пу­ляры­за­цыі. Прак­тыч­на кож- ны ра­ён пад­т­рым­лі­вае ста­сун­кі з га­ра­да­мі-па­бра­ці­ма­мі і па­бы­ваў з вы­ступ­лен­ня­мі за ме­жа­мі Бе­ла­русі. – Ужо вя­до­ма, што сё­лет­ні Фе­сты­валь на­цы­я­наль­ных куль­тур пройдзе пад эгі­дай ЮНЕСКА. – Так, і мы ча­ка­ем на свя­та прад­стаўніка між­на­род­най ар­гані­за­цыі. Дар­эчы, пад­час гэ­та­га візіту буд­зе дэта­лё­ва аб­мер­ка­ва­на ад­но важ­нае пы­танне. Спра­ва ў тым, што ле­тась мы зра­білі свай­го ро­ду зад­зел на бя­гучы год. Я маю на ўва­зе су­мес­нае па­сяд­ж­энне спе­цы­я­лістаў Польш­чы і Бе­ла­русі, якое прай­шло ў Гродне, па пы­тан­нях пад­рых­тоўкі пра­па­ноў на ўклю­ч­энне Аў­гу­стоўска­га ка­на­ла ў спіс Сус- вет­най спад­чы­ны ЮНЕСКА. На­шы пра­па­но­вы 28 каст­рыч­ніка бы­лі на­кіра­ва­ны ў штаб-кват­э­ру ЮНЕСКА. Уп­эў­не­ны, ад­каз буд­зе ста­ноўчым.

Так­са­ма пла­ну­ем пад­час візіту прад­стаўнікоў між­на­род­най ар­гані­за­цыі аб­мер­ка­ва­ць пер­спек- ты­ву уклю­ч­эн­ня ў спіс Су­свет­най спад­чы­ны ЮНЕСКА ін­шых аб'ек­таў, уне­се­ных у па­пяр­эд­ні спіс. Гэта Ка- лож­ская царк­ва, а так­са­ма Му­ра­ван- ская і Сын­кавіц­кая, якія мы пла­ну­ем на­ве­да­ць з гас­ця­мі.

Дар­эчы, у гэтым год­зе пла­ну­ем ад­кры­ць му­зей Аў­гу­стоўска­га ка­на­ла. – У кант­экс­це за­меж­ных ста­сун­каў вя­лікая ро­ля сён­ня на­да­ец­ца праектам транс­па­меж­на­га су­пра­цоўніцтва. Тым больш, па­чы­на­ец­ца чар­го­вы этап фі­нан­са­ван­ня, і шУ­да­зй­еклру­аіДн­ныя, х с кя­ур­лоьд­тя­укріых – Б іеГлра­ор­дус­зіенў сФка­ряанк­ца­ы­п­эі ллае. т Гар­соь­дуз­зе­янл­сік­ка­а­ял­кяа2п0элуаста­ак­на­о­мўп­ка­ун­лірь­ат­ву­ар­лыа ін­ка­ал­пе­еркт­шы­ыв­маўб­на­ла- і, які ад­бы­ў­ся ў штаб-кват­э­ры ЮНЕСКА і быў пры­све­ча­ны ды­пла­ма­ту, дзяр­жаў­на­му дзе­я­чу Мі­ха­лу Кле­а­фа­су Аку­гіанд­скЭайм­фу. е Тла­екв­са­айм­ва­ен­жаыш. ы му­зы­кан­ты пры­ня­лі ўд­зел у ак­цыі «Спяём гімн ра­зам», якая ад­бы­ла­ся непа­да­лё- Еўра­са­юзЕў га­то­вы вы­дат­коў­ва­ць срод­кіср на новыя пра­ек­ты. – І яны павін­ны бы­ць у кож­ным ра­ра­ёне. У воб­лас­ці ўжо рэалі­за­ва­на ад­зі­нац­ца­ць­ад та­кіх пра­ек­таў транс- па­па­меж­на­га су­пра­цоўніцтва на су­му кры­крыху больш за 1 мі­льён еў­ра. Са­мыя зн­знач­ныя – ад­крыц­цё муль­ці­ц­эн­тра нна ба­зе дзі­ця­ча­га філія­ла аб­лас­ной біб­ліят­экі імя Кар­ска­га, ствар­энне Цэн­тра ра­мё­стваў, а так­са­ма пра- ект, рэалі­за­ва­ны ў му­зеі Мак­сі­ма Баг­да­но­ві­ча ( сён­ня – філіял гісто­ры­ка-ар­хе­а­ла­гіч­на­га му- зея). Ма­штаб­ныя пра­ек­ты бы­лі рэалі­за­ва­ны ў За­лес­сі Смар- гон­ска­га ра­ё­на па ад­наў­лен­ні сяд­зі­бы Агін­ска­га і ў Гуд­зевіц­кім літа­ра­тур­на- кра­яз­наўчым му­зеі Мастоўска­га ра­ё­на. У ра­ё­нах гэтыя пра­ек­ты мо­гу­ць бы­ць не та­кі­мі вя­лікі­мі, але яны неаб­ход­ны.

НЕРУХОМАЯНЕ СПАДЧЫНАСП

– На мі­ну­лым тыд­ні ад­бы­ла­ся вы­ні­ко­вая ка­ле­гія Мініст­эр­ства куль­ту­ры. Як у кант­экс­це ін­шых рэ­гіё­наў вы­гля­дае Гро­дзен­шчы­на? – Ха­це­ла­ся б ска­за­ць, нам пры­ем­на бы­ло чу­ць, што па мно­гіх кірун­ках мы леп­шыя. Про­звіш­ча стар­шы­ні аб­л­вы­кан­ка­ма Улад­зі­мі­ра Краў­цо­ва неад­на­ра­зо­ва гу­ча­ла з вуснаў на­мес­ніка пр­эм’ер-мініст­ра На­тал­лі Ка­ча­на­вай і мініст­ра куль­ту­ры Ба­ры­са Свят­ло­ва. Пры­нам­сі, яны пад­кр­эс­лілі тую ро­лю, якую адыг­ры­вае гу­бер­на- тар у пад­т­рым­цы куль­ту­ры. Як бы ні бы­ло цяж­ка ў фі­нан­са­вым плане, мы ад­кры­лі па­лац Друц­кіх-Лю­бец­кіх у Шчучыне, рас­па­чалі ра­бо­ты на Ста­рым зам­ку. Так­са­ма са ста­ноў­ча­га бо­ку бы­ло ад­зна­ча­на ўза­е­мад­зе­янне воб­лас­ці з пра­ку­ра­ту­рай. Та­му што ёс­ць пы­тан­ні, якія зру­шы­ць з мес­ца без удзе­лу пра­ку­ро­ра немаг­чы­ма. Так, бы­ло пра­вед­зе­на па­сяд­ж­энне гра­мад­ска­га са­ве­та пры пра­ку­ро­ры, на якім раз­гля­да­ла­ся пы­танне аб ролі мяс­цо­вых вы­ка­наўчых ор­га­наў і гра­мад­скіх ар­гані­за­цый у ад­наў­лен­ні і заха­ван­ні аб’ ек­таў гісто­ры­ка­куль­тур­най спад­чы­ны і ад­каз­на­сці іх улас­нікаў.

Ад­зна­ча­ны быў пра­ц­эс камп’ютары­за­цыі біб­ліят­эк. Калі па рэс­пуб­лі­цы гэты па­каз­чык скла­дае 80,1, то у нас 100 пра­ц­эн­таў біб­ліят­эк камп’ютары­за­ва­на. І для сябе мы ўжо ставім за­да­чу па за­мене састар­э­лай тэхнікі, якая ёс­ць у асоб­ных кніж­ні­цах. – Няг­лед­зячы на знач­ную пад­т­рым­ку з бо­ку дзяр­жа­вы, час вы­му­шае нас са­мім прыкла­да­ць на­ма­ган­ні, каб за­раб­ля­ць. Куль­ту­ра не вы­клю­ч­энне. – Пя­ць год та­му мы па­чы­налі з ліч­бы 8,8 пра­ц­эн­та. Та­кой бы­ла до­ля па­за­бюд­ж­эт­ных срод­каў у агуль­най су­ме да­хо­даў куль­ту­ры воб­лас­ці. У мі­ну­лым год­зе за­ра­білі 128,8 мі­льяр­да руб­лёў, а гэта ўжо 25,4 пра­ц­эн­та.

У гэтым кірун­ку на­ша воб­лас­ць на рэс­пуб­лі­кан­с­кай ка­ле­гіі пра­гу­ча­ла як прыклад для астат­ніх. Та­му што калі пе­ралічы­ць на­зва­ную су­му на коль- кас­ць жы­ха­роў, мы да­лё­ка на­пе­рад­зе. – Аляк­сандр Людві­гавіч, вы зга­далі Стары за­мак. Якія ра­бо­ты там вя­дуц­ца? Ха­це­ла­ся б так­са­ма па­чу­ць пра На­ва­груд­скі, Галь­шан­скі… – Для ра­бот на Ста­рым зам­ку ле- тась бы­ло вы­да­тка­ва­на 5 мі­льяр­даў руб­лёў. Сё­ле­та мы зноў ма­ем фі­нан­са­ванне ў та­кім жа аб’ёме. Па пер­шай чар­зе ўжо га­то­вы пра­ект. Та­му буд­зем пра­вод­зі­ць пэў­ныя бу­даўнічыя ра­бо­ты – у ме­жах тых срод­каў, якія ма­ем. Ад­на­ча­со­ва буд­зем пра­ця­г­ва­ць рас­пра­цоўку пра­ект­на-каш­та­рыс­най да­ку­мен­та­цыі па дру­гой чар­зе аб’ек­та.

Уво­гу­ле, на зам­ках бу­ду­ць пра­цяг- вац­ца ра­бо­ты. Лід­скі, да прыкла­ду, га­то­вы больш як на 90 пра­ц­эн­таў. У На­ва­груд­ку ўжо ад­но­ў­ле­на ад­на ве­жа. У гэтым год­зе буд­зем зай­мац­ца пра­ект­на-каш­та­рыс­най да­ку­мен­та­цы- яй на дру­гую. Во­сен­ню рас­па­чалі­ся ра­бо­ты на Галь­шан­скім зам­ку.

ТА­ЛЕН­ТЫ НАРАДЖАЮЦЬ ІД­ЭІ

– Ле­тась ан­самбль тан­ца, му­зы­кі і пес­ні «Бе­лыя ро­сы» і ама­тар­скі ка­лек­тыў з Гро­дзен­ска­га ра­ё­на ан­самбль пес­ні і тан­ца «Ні­ва» ат­ры­малі званне «заслу­жа­ны». Пэў­на, гэ­та­га зван­ня вар­тыя мно­гія… – Без­умоў­на. У гэтым год­зе рых­ту­ем да­ку­мен­ты на пры­сва­енне зван­ня « заслу­жа­ны » аб­лас­но­му Тэатру ля­лек і ан­самблю на­род­най пес­ні «Яры­ца» з Ма­стоў. Ся­род ама­тар­скіх ка­лек­ты­ваў ён вы­лу­ча­ец­ца сваім пра­фесія­наліз­мам. Уво­гу­ле Гро­дзен­шчы­на ка­то­ры раз па­цверд­зі­ла, што яна ба­га­тая на та­лен­ты. За ўвесь час, што іс­нуе спе- цы­яль­ны фонд Пр­эзід­эн­та Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь па пад­т­рым­цы та­ле­навітай мо­лад­зі, а ў гэтым год­зе ён ад­зна­чае сваё 20-годдзе, у нас ніколі не бы­ло та­кой коль­кас­ці сты­пен­ды­я­таў, як сё­ле­та – 37 ча­ла­век. – У спі­се знач­ных куль­тур­ных пад­зей воб­лас­ці на гэты год шмат ці­ка­вых і тра­ды­цый­ных свя­таў. Вель­мі доб­ра, што яны пра­ход­зя­ць і год за го­дам вы­клі­ка­ю­ць ці­ка­вас­ць у гле­да­чоў. Але мы, жур­налі­сты, вель­мі лю­бім сло­ва «ўпер­шы­ню». Тым больш, Год куль­ту­ры вы­ма­гае неча­ка­га незвы­чай­на­га. Пра якія ім­пр­э­зы, пад­зеі мож­на буд­зе так ска­за­ць? – Ка­нешне, яны бу­ду­ць. І ўжо па­чалі­ся. Да прыкла­ду, Тэатр ля­лек рас­па­чаў пра­ект «Тэатраль­ная гас­цёў­ня», там жа пла­ну­ец­ца су­мес­на з аддзе­лам аду­ка­цыі гар­вы­кан­ка­ма пра­вод­зі­ць «Літа­ра­тур­ныя ўрокі», пройдзе фе- сты­валь «Тэатраль­ная спад­чы­на генія Даста­еўска­га» – у яго ме­жах на гро­дзен­скай сц­эне свае спек­таклі па­ка­жу­ць вя­дучыя расій­скія тэат­ры. Неў­за­ба­ве пройдзе цы­ры­монія за- крыц­ця Го­да мо­лад­зі і ад­крыц­ця Го­да куль­ту­ры – упер­шы­ню ад­зін год пе­ра­дас­ць эс­та­фе­ту на­ступ­на­му.

Гісто­ры­ка- ар­хе­а­ла­гіч­ны му­зей за­пра­шае школь­нікаў да ўд­зе­лу ў бр­эйн-рын­гу, пры­све­ча­на­му жыц­цю і твор­час­ці Мак­сі­ма Баг­да­но­ві­ча. Ля сцен Но­ва­га зам­ка ў маі пла­ну­ец­ца фе­сты­валь сяр­эд­не­вя­ко­вай куль­ту- ры. Так­са­ма ўвес­ну ў До­ме Міц­кеві­ча ад­буд­зец­ца шля­хец­кі баль. З мая па ве­ра­сень у пар­ку імя Жы­лі­бе­ра бу­ду­ць пра­ход­зі­ць кан­ц­эр­ты вы­хад­но­га дня. Шэраг но­вых ім­пр­эз буд­зе пры­све­ча- ны тэме Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны.

Мяр­кую, і тра­ды­цый­ныя, і новыя ме­ра­пры­ем­ст­вы прый­дуц­ца да спа­до- бы жы­ха­рам і гас­цям Гро­дзен­шчы­ны.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.