Га­на­ро­вай гра­ма­тай Гро­дзен­ска­га аб­лас­но­га вы­ка­наў­ча­га ка­міт­эта ўз­на­га­род­жа­ны:

Grodzenskaya Prauda - - актуально -

Міка­лай Васі­льевіч КУДРЫЦКІ, на­мес­нік на­чаль­ніка фі­нан­са­ва­га аддзе­ла Гро­дзен­ска­га га­рад­ско­га вы­ка­наў­ча­га ка­міт­эта;

Іван Мі­хай­лавіч МІНГІНОВІЧ, на­мес­нік ды­р­эк­та­ра па ід­эа­ла­гіч­най ра­бо­це Іўеўска­га ляс­га­са;

Галі­на Ба­ры­саў­на ПУШКІНА, кіраўнік прак­ты­кі Лід­ска­га дзяр­жаў­на­га му­зыч­на­га ка­ле­джа;

Інэ­са Васі­льеў­на СЛАБЫШ, галоўны спе­цы­я­ліст аддзе­ла па дзяр­жаў­на­му кан­тро­лю за вы­ка­ры­стан­нем і ахо­вай зя­мель зем­леў­па­рад­ка­валь­най служ­бы Гро­дзен­ска­га аб­лас­но­га вы­ка­наў­ча­га ка­міт­эта;

Ілья Пятро­віч СЯНЬКО, стар­шы­ня сель­ска­га­спа­дар­ча­га вы­твор­ча­га ка­апе­ра­ты­ва «Абу­ха­ва» Гро­дзен­ска­га ра­ё­на.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.