Га­на­ро­вай гра­ма­тай Гро­дзен­ска­га аб­лас­но­га вы­ка­наў­ча­га ка­міт­эта ўз­на­га­род­жа­ны:

Grodzenskaya Prauda - - в центре внимания -

АРЦЮХ Іры­на Янаў­на, га­лоў­ны за­ат­эхнік ААТ «Пры­нё­ман­скі», На­ва­груд­скі ра­ён; БАКШУК Улад­зі­мір Улад­зі­міравіч, тэхнік па штуч­ным асе­мя­нен­ні жы­вёл КСУП «Хві­нявічы», Дзят­лаўскі ра­ён; БОЛЗАН Вік­тар Улад­зі­сла­вавіч, апе­ра­тар даіль­на­га аб­ста­ля­ван­ня МТФ «Кра­коўка» КСУП «Кра­коўка», Аш­мян­скі ра­ён; ЖУКОЎСКАЯ Да­ну­та Іосі­фаў­на, жы­вё­ла­вод СВК «Гер­вя­ты», Астра­вец­кі ра­ён; КАНДРАТОВІЧ Станіслаў Вац­ла­вавіч, трак­та­рыст­ма­шы­ніст СВК «Мі­сявічы», Во­ра­наўскі ра­ён; КАРПЕЙЧЫК Лід­зія Аляк­сандраў­на, апе­ра­тар ма­шын­на­га да­ен­ня СКУП «Воў­па», Ваў­ка­вы­скі ра­ён; ЛІХАЧ Юрый Ле­ані­давіч, сле­сар-ра­монт­нік ААТ «Слонім­скі аграс­э­рвіс»; НОВІК Свят­ла­на Фелік­саў­на, за­ат­эхнік-се­лек­цы­я­нер СВК «Свіслач», Гро­дзен­скі ра­ён; РУБЕЛЬ Аляк­сандр Стані­сла­вавіч, трак­та­рыст­ма­шы­ніст КСУП «Ба­у­ма», Іўеўскі ра­ён; ТАПУЦЬ Ак­са­на Зіг­мун­даў­на, апе­ра­тар ма­шын­на­га да­ен­ня КСУП «Саў­бел-2016», Смар­гон­скі ра­ён; ШКУРКО Лілія Вік­та­раў­на, апе­ра­тар ма­шын­на­га да­ен­ня ААТ «Чар­лё­на», Мастоўскі ра­ён; ЯКАЎЧУК Галі­на Паўлаў­на, жы­вё­ла­вод КСУП «Га­лын­ка», Зэль­вен­скі ра­ён; ВАРАНЬКО Па­вел Пятро­віч, ма­шы­ніст-рэ­гуліроўш­чык ААТ «Гро­дзен­ская ты­ту­нё­вая фаб­ры­ка «Нё­ман»; ЖЫЛІН Аляк­сандр Міка­ла­евіч, трак­та­рыст-ма­шы­ніст КСУП «Белі­ца-Аг­ра», Лід­скі ра­ён; КАДРГУЛАЎ Дз­міт­рый Ра­фа­э­лавіч, пер­шы на­мес­нік стар­шы­ні – на­чаль­нік упраў­лен­ня сель­скай гас­па­дар­кі і хар­ча­ван­ня Бе­рас­тавіц­ка­га рай­вы­кан­ка­ма; УРБАНОВІЧ Свят­ла­на Сяр­ге­еў­на, жы­вё­ла­вод МТФ «Рай­ца» СВК «Сві­ця­зян­ка-2003», Кар­э­ліц­кі ра­ён; ЛАЎРЫНОВІЧ На­тал­ля Ар­се­ньеў­на, ура­ч­транс­фузіё­лаг, за­гад­чык аддзе­ла Слонім­скай аб­лас­ной стан­цыі пе­ралі­ван­ня кры­ві;

МАЦЮК Аляк­сандр Ан­то­навіч, на­стаўнік па кла­се ба­я­на Во­ра­наўс­кай дзі­ця­чай шко­лы ма­стацтваў;

ПАНЦЯЛЕЕНКА Ма­ры­на Улад­зі­міраў­на, на­мес­нік ды­р­эк­та­ра па вуч­эб­най ра­бо­це Гро­дзен­ска­га дзяр­жаў­на­га політ­эхніч­на­га ка­ле­джа;

ХІЛЬКО Аляк­сандр Аляк­сандравіч, ка­ман­дзір пал­ка пат­руль­на-пас­та­вой служ­бы мілі­цыі УУС Гро­дзен­ска­га аб­л­вы­кан­ка­ма, пал­коўнік мілі­цыі;

ЯНКОЎСКАЯ Іры­на Іосі­фаў­на, ме­тадыст Лід­ска­га ра­ён­на­га цэн­тра твор­час­ці дзя­цей і мо­лад­зі, стар­шы­ня Лід­ска­га ра­ён­на­га аддзя­лен­ня РГА «Бе­ла­рус­кі дзі­цячы фонд».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.