Уміла­ва­ныя ў Хры­с­це Па­ну бра­ты і сёст­ры! Да­ра­гія ды­я­ц­эзіяне!

Grodzenskaya Prauda - - В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ -

У свя­тую ноч Бо­жа­га На­ра­дж­эн­ня вя­лі­кае свят­ло за­з­зя­ла над зям­лёй. Ад­зі­на­род­ны Сын Бо­жы, Езус Хры­стус, „вы­рак­ся са­мо­га ся­бе, пры­няў­шы по­ста­ць слу­гі” (Флп 2,7), i прый­шоў у гэты свет.

Да­ве­рым­ся гэтай лю­бо­ві і ад­кры­ем на­шы сэр­цы Хры­сту. Ня­хай Той, які на­рад­зіў­ся для нас, на­ро­дзіц­ца так­са­ма ў нас. Даз­волім Яму пе­ра­мяні­ць на­ша жыц­цё, на­поўні­ць яго ра­дас­цю, над­зе­яй, су­па­ко­ем. Ня­хай у на­шых сем’ях, ва ўсім гра­мад­стве буд­зе як ма­га больш уза­ем­най па­ва­гі, даб­ры­ні, мілас­эр­на­сці і пра­ба­ч­эн­ня.

У поў­ныя ра­дас­ці і хва­лы свя­ты Бо­жа­га На­ра­дж­эн­ня ата­чаю вас усіх, да­ра­гія бра­ты і сёст­ры, сва­ёй малітвай і скла­даю са­мыя сар­д­эч­ныя він­ша­ван­ні. Ня­хай Езус Хры­стус кож­на­му шчод­ра бла­га­славі­ць, ума­цоў­ва­ю­чы ў ве­ры, над­зеі і лю­бо­ві, ня­хай адо­ры­ць доб­рым зда­роўем і ўд­зелі­ць шчод­рас­ць уся­ля­кіх

лас­каў. Ня­хай Но­вы год буд­зе пас­пя­хо­вым і шчаслі­вым. Аляк­сандр КАШКЕВІЧ, біскуп Гро­дзен­скі

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.