З він­ша­ван­ня Вы­со­ка­пра­асвяш­ч­эн­ней­ша­га Ар­це­мія, ар­хіе­піска­па Гро­дзен­ска­га і Ваў­ка­вы­ска­га, з на­го­ды свя­та На­ра­дж­эн­ня Хры­сто­ва

Grodzenskaya Prauda - - в центре внимания -

Уз­люб­ле­ныя ў Гос­пад­зе бра­ты і сест­ры!

На- Сар­д­эч­на він­шую вас з вя­лікім і ра­дас­ным свя­там

аддзя­ля- ра­дж­эн­ня Хры­сто­ва! Амаль дзве ты­сячы га­доў юць нас ад той свя­той ві­фле­ем­скай ночы, што аб­вяс­ці­ла све­ту та­ям­ні­цу Бо­гаў­ця­лес­нен­ня: Хры­стос – няз­мен­ны і веч­ны Бог – зы­ход­зі­ць з неба, каб ча­ла­век уз­няў­ся на неба і быў да­лу­ча­ны да быц­ця Бо­жа­га. Праз Іі­су­са Хры­ста – мы дзе­ці Бо­жыя, праз Дзе­ву Ма­рыю – Хры­стос з на­мі і ў нас.

Свя­та На­ра­дж­эн­ня Хры­сто­ва – гэта маг­чы­мас­ць су­стр­эчы ча­ла­ве­ка з Бо­гам. Сустр­э­ча гэта ад­бы­ва­ец­ца ў на­шым сэр­цы.

У На­ра­дж­эн­ні Хры­ста ад­бы­ва­ец­ца су­ц­эль­нае ад­наў­ленне ча­ла­ве­чай пры­ро­ды. Не толь­кі ў тым ад­зі­ным На­ра­дж­эн­ні Сы­на Бо­жа­га, якое ме­ла мес­ца прыб­ліз­на дзве ты­сячы га­доў на­зад у Ві­фле­е­ме, але і ў тым на­ра­дж­эн­ні Збаві­це­ля, якое зноў і зноў ад­бы­ва­ец­ца ў на­шых ду­шах, у сэр­цы кож­на­га ча­ла­ве­ка, які ў сваім жыц­ці шу­кае Хры­ста і звяр­та­ец­ца да Яго. Ня­хай свя­та На­ра­дж­эн­ня Хры­сто­ва стане свя­там на­ра­дж­эн­ня Сы­на Бо­жа­га ў на­шай ду­шы і свя­там на­ша­га адра­дж­эн­ня ў Хры­с­це, каб у на­шых ду­шах на­рад­зіла­ся Сло­ва Бо­жае і на­поўні­ла нас бла­га­дац­цю,

свят­лом і свя­тас­цю…

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.