Ша­ноў­ныя пе­да­го­гі! Да­ра­гія вуч­ні, на­вуч­эн­цы і студ­эн­ты! Па­ва­жа­ныя ба­ць­кі!

Grodzenskaya Prauda - - FRONT PAGE -

Шчы­ра він­шу­ем вас з агуль­ным для ўсіх нас

на­ву- свя­там – Днём ве­даў і па­чат­кам но­ва­га чаль­на­га го­да.

на- Тра­ды­цыя ад­зна­ча­ць пер­шы дзень но­ва­га ву­чаль­на­га го­да аб'яд­но­ў­вае роз­ныя па­ка­лен­ні, та­му да­тыч­на­сць да гэ­та­га свя­та ад­чу­вае кож­ны жы­хар Гро­дзен­шчы­ны і кож­ны гра­мад­зянін на­шай краі­ны. У гэты дзень сэр­цы ўсіх нас зноў і зноў на­паў­ня­юц­ца па­чуц­цём па­ва­гі і ўд­зяч­на­сці да пе­да­го­гаў, да ўсіх тых, хто звя­заў свой лёс з аду­ка­цы­яй і вы­ха­ван­нем дзя­цей і юнацтва.

Ажыц­цяў­ля­ю­чы дзяр­жаў­ную аду­ка­цый­ную паліты­ку ў рэ­гіёне, ор­га­ны ўла­ды ро­бя­ць усё маг­чы­мае, каб ма­ла­дыя гра­мад­зяне Гро­дзен­шчы­ны ма­глі ат­ры­ма­ць год­ную аду­ка­цыю, рэалі­за­ва­ць свае та­лен­ты і здоль­на­сці, ста­ць дастой­ны­мі гра­мад­зя­на­мі род­най Ай­чы­ны.

Да­ра­гія школь­нікі, студ­эн­ты, на­вуч­эн­ская мо­ладзь! У Дзень ве­даў ад усёй ду­шы жа­да­ем вам на­стой­лі­вас­ці, за­ця­тас­ці ў ву­чо­бе, вы­со­кіх да­сяг­нен­няў і ці­ка­вых пад­зей.

твор- Ша­ноў­ным пе­да­го­гам і ба­ць­кам жа­да­ем ча­га на­тх­нен­ня, цяр­пен­ня, ве­ры ў сваіх вуч­няў і дзя­цей. Ня­хай яны ра­ду­ю­ць вас сваі­мі пе­ра­мо­га­мі і да­сяг­нен­ня­мі!

З Днём ве­даў вас, па­ва­жа­ныя жы­ха­ры Гро­дзен­шчы­ны!

Аб­лас­ны вы­ка­наўчы ка­міт­эт Аб­лас­ны Са­вет дэпу­та­таў

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.