Га­на­ро­вай гра­ма­тай Гро­дзен­ска­га аб­лас­но­га вы­ка­наў­ча­га ка­міт­эта ўз­на­га­род­жа­ны:

Grodzenskaya Prauda - - В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ -

АСТАШЭЎСКІ Аляк­сандр Сяр­ге­евіч, на­мес­нік га­лоў­на­га ін­жы­не­ра ААТ «Гро­дзен­скі шкло­за­вод»;

БУКЛЯРЭВІЧ Дз­міт­рый Вац­ла­вавіч, на­чаль­нік вы­твор­чадыспет­чар­ска­га аддзе­ла ла­ка­ма­ты­ў­на­га дэпо Лі­да транс­парт­на­га РУП «Ба­ра­навіц­кае аддзя­ленне Бе­ла­рус­кай чы­гун­кі»;

БУРНОС Тац­ця­на Валь­д­э­ма­раў­на, агент ка­мер­цый­ны па транс­парт­на­му аб­слу­гоў­ван­ню гру­за­во­га цэ­ха транс­парт­на­га РУП «Ба­ра­навіц­кае аддзя­ленне Бе­ла­рус­кай чы­гун­кі» стан­цыі Лі­да;

ВАСЬКО Юрый Міка­ла­евіч, на­мес­нік на­чаль­ніка ўпраў­лен­ня – на­чаль­нік пер­ша­га аддзе­ла ўпраў­лен­ня Дэпар­та­мен­та фі­нан­са­вых рас­сле­да­ван­няў Ка­міт­эта дзяр­жаў­на­га кан­тро­лю Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь па Гро­дзен­скай воб­лас­ці, пал­коўнік фі­нан­са­вай мілі­цыі;

BІШАНКОЎ Сяр­гей Вя­ча­сла­вавіч, на­чаль­нік упраў­лен­ня Дэпар­та­мен­та фі­нан­са­вых рас­сле­да­ван­няў Ка­міт­эта дзяр­жаў­на­га кан­тро­лю Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь па Гро­дзен­скай воб­лас­ці, пал­коўнік фі­нан­са­вай мілі­цыі;

ВЯЛЬКО Стані­сла­ва Іва­наў­на, іза­ліроўш­чык на тэр­маі­за­ля­цыі спе­цы­я­лі­за­ва­на­га аддзе­лач­на­га ўпраў­лен­ня №221 ААТ «Грод­на­прам­буд»;

ДЗЯШКЕВІЧ Ган­на Іва­наў­на, на­чаль­нік аддзе­ла эка­но­мікі i каш­та­рыс­на-да­га­вор­ных ад­но­сін ААТ «Са­юз­прам­ман­таж», г. Грод­на;

ЖЭГЗДРЫН Яў­геній Іва­навіч, му­ляр ААТ «Бу­даўнік» г. Аш­мя­ны; КОРШУН Аляк­сандр Ле­ані­давіч, цяс­ляр ра­монт­на­бу­даўні­ча­га ўпраў­лен­ня №1 УГП «Тр­эст «Грод­на­гар­буд»; МАЛКОЎСКІ Аляк­сандр Ба­ля­с­ла­вавіч, ма­шы­ніст буль­до­зе­ра цэ­ха здаб­ы­чы філія­ла №4 «Кар'ераў­праў­ленне» ААТ «Красна­сель­ск­буд­мат­э­ры­я­лы»; МІСЯЦІЧ Улад­зі­мір Улад­зі­міравіч, кіраўнік групы пра­ект­най май­ст­эр­ні №1 аб­лас­но­га УПП «Ін­сты­тут «Грод­на­гра­мад­зян­пра­ект»; САЎКО Але­на Міка­ла­еў­на, май­стар участ­ка дач­чы­на­га вы­твор­ча­га ўнітар­на­га прад­пры­ем­ства «Слонім­скі за­вод жа­ле­за­бе­тон­ных кан­струк­цый»; СЛІЗЕНЬ Міка­лай Міка­ла­евіч, на­мес­нік ды­р­эк­та­ра па ід­эа­ла­гіч­най ра­бо­це i кад­рах ААТ «Бу­даўні­ча-ман­таж­ны тр­эст №41» г. Смар­гонь; СЯЎКО Вік­тар Людві­кавіч, пад­мен­ны май­стар састаў­но­га цэ­ха ААТ «Гро­дзен­скі шкло­за­вод»; ХАНЕВІЧ Улад­зі­мір Вік­та­равіч, ды­р­эк­тар Гро­дзен­ска­га ра­ён­на­га ўнітар­на­га прад­пры­ем­ства «Скід­зель­ская жыл­лё­ва-ка­му­наль­ная гас­па­дар­ка»; ЧЫЛЕКА Дз­міт­рый Іва­навіч, на­чаль­нік бу­даўні­ча­га ўпраў­лен­ня №210 ААТ «Грод­на­прам­буд».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.