Жы­ха­ры Гро­дзен­шчы­ны ўда­сто­е­ны дзяр­жаў­ных узна­га­род.

Ад­па­вед­ны ўказ Пр­эзід­энт Бе­ла­русі Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка пад­пі­саў 10 ка­ст­рыч­ніка.

Grodzenskaya Prauda - - В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - БЕЛТА

Ор­д­энам Па­ша­ны ўз­на­га­род­жа­ны ды­р­эк­тар ААТ « Грод­наЛіфт » Станіслаў Аль­бі­навіч РЫСІК.

Ме­да­лём «За пра­цоў­ныя за­слу­гі» – по­вар Лід­ска­га філія­ла Гро­дзен­ска­га аб­лас­но­га спа­жы­вец­ка­га та­ва­ры­ства Ала Міка­ла­еў­на БАЙКО. Ме­да­лём «За пра­цоў­ныя за­слу­гі» – урач-хірург хірур­гіч­на­га аддзя­лен­ня ўста­но­вы ахо­вы зда­роўя «Аш­мян­ская цса­эннт­др­ралВь­інк­та­а­яр­ра­авёінчн Ба­яЕ бЛаЯлНь­КніО­цаЎ ». Аля­кМе­да­лём «За пра­цоў­ныя за­слу­гі» – пе­кар-май­стар Зель­вен­ска­га філія­ла Гро­дзен­ска­га аб­лас­но­га спа­жы­вец­ка­га та­ва­ры­ства Ган­на Мі­хай­лаў­на ЧАРНІЦКАЯ. Ме­да­лём Фран­цы­ска Ска­ры­ны

– ар­тыст ка­мер­на­га ар­кест­ра – вя­дучы май­стар сц­э­ны дзяр­жаў­най уста­но­вы куль­ту­ры «Гро­дзен­ская ка­п­э­ла» Тац­ця­на Іва­наў­на СУХОЦКАЯ;

– ар­тыст ка­мер­на­га ар­кест­ра – вя­дучы май­стар сц­э­ны дзяр­жаў­най уста­но­вы куль­ту­ры «Гро­дзен­ская ка­п­э­ла» Алег Іва­навіч ЦЕЛЯПНЁЎ. Га­на­ро­вае званне «Заслу­жа­ны друз­сеья » ч пнраыв­су­во­кеі нРа эп­ср­па­уф­бел­сіа­кріу Бке­афлае-дры ін­фек­цый­ных хва­роб уста­но­вы аду­ка­цыі «Гро­дзен­скі дзяр­жаў­ны ме­ды­цын­скі ўнівер­сіт­эт» Улад­зі­мі­ру Мак­сі­маві­чу ЦЫРКУНОВУ.

Уся­го дзяр­жаў­ных узна­га­род уда­сто­е­ны больш за сто прад­стаўнікоў роз­ных сфер. Ор­д­э­ны, ме­далі і га­на­ро­выя зван­ні бу­ду­ць уру­ча­ны за шмат­га­до­вую плён­ную пра­цу, узор­нае вы­ка­нанне служ­бо­вых аба­вяз­каў, знач­ны ўклад у заха­ванне гісто­ры­ка­куль­тур­най спад­чы­ны Бе­ла­русі, за­слу­гі ў развіц­ці лёг­кай, наф­та­вай і хі­міч­най пра­мыс­ло­вас­ці, жыл­лё­ва­ка­му­наль­най і сель­скай гас­па­дар­кі, бу­даўні­чай галі­ны, чы­гу­нач­на­га транс­пар­ту і гра­мад­зян­скай авія­цыі, ахо­вы зда­роўя, наву­кі, куль­ту­ры і спор­ту.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.