Что в име­ни тво­ем, стан­ция?

Же­лез­но­до­рож­ная стан­ция Смо­ле­ви­чи до 1930 го­да име­ла дру­гое на­зва­ние. В На­ци­о­наль­ном ар­хи­ве Бе­ла­ру­си хра­нят­ся до­ку­мен­ты, при­от­кры­ва­ю­щие ис­то­рию ее пе­ре­име­но­ва­ния.

Minskaya pravda. Tolstushka - - Ка­лей­дас­коп - Ген­на­дий БАР­КУН, ис­то­рик

14 но­яб­ря 1928 го­да жи­те­ли ме­стеч­ка Смо­ле­ви­чи на об­щем со­бра­нии при­ня­ли ре­ше­ние про­сить рай­ис­пол­ком из­ме­нить на­зва­ние стан­ции с Вит­ген­штейн­ской на Смо­ле­ви­чи. Это был пер­вый шаг в 13-ме­сяч­ном ма­ра­фоне про­хож­де­ния раз­ных бу­маг по мно­го­чис­лен­ным го­син­стан­ци­ям. Ру­ко­вод­ство рай­о­на под­дер­жа­ло прось­бу сво­их граж­дан и уже 28 но­яб­ря на­пра­ви­ло Мин­ско­му окруж­но­му ис­пол­ко­му вы­пис­ку из про­то­ко­ла за­се­да­ния ис­пол­ко­ма с хо­да­тай­ством пе­ре­име­но­ва­ния стан­ции. В от­вет из окрис­пол­ко­ма при­шло пись­мо со сле­ду­ю­щей ре­зо­лю­ци­ей: «Вы­піску тр­э­ба за­ве­ры­ць, пры­сла­ць пр­ата­кол схо­ду і пас­та­но­ву мяс­цо­ва­га са­ве­ту, ча­му стан­цыя за­вец­ца «Віт­ген­шт­эйн­ская». 9 января 1929 го­да рай­ис­пол­ком от­ре­а­ги­ро­вал на это за­ме­ча­ние сле­ду­ю­щим объ­яс­не­ни­ем: «Да­сы­ла­ю­чы пры гэтым вы­піску з пр­ата­ко­лу Сма­лявіц­ка­га мяс­цо­ва­га са­ве­та і ко­пію пр­ата­ко­лу агуль­на­га схо­ду чы­гу­нач­нікаў пры стан­цыі «Віт­ген­шт­эйн­ская» аб пе­рай­ме­на­ван­ні стан­цыі на «Сма­лявічы», РВК са свай­го бо­ку хада­тай­ні­чае аб пе­рай­ме­на­ван­ні, так як наз­ва «Віт­ген­шт­эйн­ская» іс­нуе ў чэс­ць бы­ло­га ба­га­ча і генерала Віт­ген­шт­эй­на, які ў бы­лы час экс­плёа­ты­ваў і зд­зек­ваў­ся над пра­цоў­ным лю­дам».

Та­кой вер­дикт вы­нес­ла рай­он­ная власть ге­рою Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны 1812 го­да ге­не­рал-фельд­мар­ша­лу В. П. Вит­ген­штей­ну.

Так ка­кое же от­но­ше­ние име­ет Петр Хри­сти­а­но­вич Вит­ген­штейн к на­зва­нию стан­ции? В. П. Вит­ген­штейн – вы­хо­дец из древ­не­го ро­да им­пе­ра­тор­ских гра­фов Гер­ма­нии, сын генерала рус­ской служ­бы. Ро­дил­ся в 1768-м в Укра­ине. Как и отец, всю свою жизнь по­свя­тил во­ен­но­му де­лу, участ­во­вал в мно­го­чис­лен­ных вой­нах, которые в то вре­мя ве­ла Рос­сия. К на­ча­лу Оте­че­ствен­ной вой­ны 1812 го­да В. П. Вит­ген­штейн ко­ман­до­вал пе­хот­ным кор­пу­сом 1-й За­пад­ной ар­мии М.Б. Барк­лая де Тол­ли. С пер­вых дней вой­ны кор­пус Вит­ген­штей­на от­ли­чал­ся в бо­ях с ча­стя­ми ар­мии На­по­лео­на. Ока­зав­шись изо­ли­ро­ван­ным от глав­ных сил рус­ской ар­мии, вой­ска кор­пу­са с уме­рен­ны­ми бо­я­ми про­би­ва­лись к сво­им и про­ве­ли ряд успеш­ных опе­ра­ций про­тив фран­цу­зов на тер­ри­то­рии Бе­ло­рус­сии в рай­оне По­лоц­ка, Ле­пе­ля, Чаш­ник и в ис­то­ри­че­ской опе­ра­ции в раз­гро­ме войск На­по­лео­на на Бе­ре­зине осе­нью 1812 го­да.

На за­вер­ша­ю­щем эта­пе Оте­че­ствен­ной вой­ны В. П. Вит­ген­штейн ко­ман­до­вал объ­еди­нен­ны­ми рус­ско-прус­ски­ми вой­ска­ми. В 1826 году ему при­сво­е­но зва­ние ге­не­рал-фельд­мар­ша­ла. В 1828-м ушел в от­став­ку и жил в сво­ем име­нии Ка­мен­ке в Укра­ине. Умер во Ль­во­ве в 1843 году.

Как ви­дим, ни­ка­ко­го от­но­ше­ния к ме­стеч­ку Смо­ле­ви­чи и тем бо­лее к стан­ции В. П. Вит­ген­штейн не име­ет и не мог «зд­зек­вац­ца над пра­цоў­ным лю­дам».

А вот сын ге­не­рал-фельд­мар­ша­ла Лю­двиг Ле­он (Лев Пет­ро­вич) Вит­ген­штейн к этой ис­то­рии име­ет пря­мое от­но­ше­ние. В 1828 году он же­нил­ся на Сте­фа­нии Рад­зи­вилл, до­че­ри До­ми­ни­ка Рад­зи­вил­ла. В то вре­мя Сте­фа­ния яв­ля­лась един­ствен­ной на­след­ни­цей несвиж­ско­го ро­да Рад­зи­вил­лов с его мно­го­чис­лен­ны­ми име­ни­я­ми в Слуц­ке, Ко­пы­ле, Глу­бо­ком, Ми­ре, Ко­ре­ли­чах, в том чис­ле и в Смо­ле­ви­чах. По­сле ее ран­ней смер­ти все вла­де­ния пе­ре­шли в на­след­ство Лю­дви­гу Лео­ну Вит­ген­штей­ну, а за­тем его сы­ну Пет­ру и до­че­ри Ма­рии, ко­то­рая вы­шла за­муж за гер­ман­ско­го кня­зя Хло­дви­га Кар­ла Вик­то­ра Го­ген­лоэ, бу­ду­ще­го им­пе­ра­тор­ско­го канц­ле­ра Гер­ма­нии. Он и яв­лял­ся по­след­ним на­след­ни­ком име­ния в Смо­ле­ви­чах.

Но вер­нем­ся к ис­то­рии пе­ре­име­но­ва­ния стан­ции. По­лу­чив про­то­кол за­се­да­ния Мин­ско­го окруж­но­го ис­пол­ко­ма о со­гла­сии пе­ре­име­но­вать стан­цию Вит­ген­штей­ская в стан­цию Смо­ле­ви­чи, Цен­траль­ный ис­пол­ни­тель­ный ко­ми­тет Бе­ло­рус­сии об­ра­тил­ся к раз­лич­ным ве­дом­ствам с прось­бой вы­ска­зать свое от­но­ше­ние к этому во­про­су. Не­об­хо­ди­мо бы­ло по­лу­чить санк­ции На­род­но­го ко­мис­са­ри­а­та пу­тей со­об­ще­ния, Управ­ле­ния Мос­ков­ско-Бе­ло­рус­ской-Бал­тий­ской до­ро­ги, На­род­но­го ко­мис­са­ри­а­та внут­рен­них дел.

Ко­гда все необ­хо­ди­мые до­ку­мен­ты бы­ли со­бра­ны, ЦИК БССР 21 ок­тяб­ря 1929 го­да при­ни­ма­ет ре­ше­ние «воз­бу­дить хо­да­тай­ство пе­ред ЦИК СССР о пе­ре­име­но­ва­нии на­зва­ния стан­ции «Вит­ген­штей­ская» в стан­цию «Смо­ле­ви­чи». 24 ок­тяб­ря ре­ше­ние пре­зи­ди­у­ма ЦИК БССР бы­ло на­прав­ле­но в Моск­ву. В пись­ме от­ме­ча­лось, что стан­ция но­сит на­зва­ние быв­ше­го круп­ней­ше­го по­ме­щи­ка кня­зя Вит­ген­штей­на и к то­му же на­зва­ние труд­но­про­из­но­си­мое. Рас­по­ло­же­на она при са­мом ме­стеч­ке Смо­ле­ви­чи, по­это­му для боль­шин­ства на­се­ле­ния из­вест­на как стан­ция Смо­ле­ви­чи.

6 января 1929 го­да Пре­зи­ди­ум ЦИК Со­вет­ско­го Со­ю­за утвер­дил ре­ше­ние бе­ло­рус­ско­го пра­ви­тель­ства.

Но точ­ку в этой ис­то­рии, ви­ди­мо, ста­вить не сто­ит. Остал­ся невы­яс­нен­ным во­прос, ко­гда бы­ла от­кры­та са­ма стан­ция и по­че­му она на­зва­на Вит­ген­штей­ская, в честь ко­го.

Же­лез­ная до­ро­га Смо­ленск – Минск – Брест от­кры­та для дви­же­ния по­ез­дов в де­каб­ре 1871 го­да, ко­гда вла­дель­цем Смо­ле­ви­чей яв­лял­ся внук фельд­мар­ша­ла Петр Вит­ген­штейн. Был ли в то вре­мя там из­на­чаль­но оста­но­воч­ный пункт или стан­ция – уста­но­вить не уда­лось.

Ско­рее все­го, стан­ция Вит­ген­штейн­ская по­лу­чи­ла на­зва­ние в 1912 году в честь из­вест­но­го ге­роя Оте­че­ствен­ной вой­ны 1812 го­да ге­не­рал-фельд­мар­ша­ла П. Х. Вит­ген­штей­на. То­гда ши­ро­ко от­ме­ча­лось сто­ле­тие по­бе­ды Рос­сии над ар­ми­ей На­по­лео­на – по­бе­ды, в ко­то­рую боль­шой вклад внес пол­ко­во­дец Петр Хри­сти­а­но­вич.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.