У но­вым аб­ліч­чы, з но­вы­мі пас­лу­га­мі

Minskaya pravda. Tolstushka - - Дажынкі2018 - Ігар УЛАДЗІМІРАЎ

Чэрвень­скі ра­ён­ны кам­бі­нат бы­та­во­га аб­слу­гоў­ван­ня доў­гі час лічы­ў­ся ад­ным з праблем­ных прад­пры­ем­стваў у рэ­гіёне. Усё змяніла­ся, калі два га­ды та­му сю­ды прый­ш­ла ды­р­эк­та­рам Але­на Па­ля­ко­ва.

– Пер­шай важ­най за­да­чай быў ра­монт га­лоў­на­га бу­дын­ка, – зга­д­вае ды­р­эк­тар. – Дзя­ку­ю­чы фі­нан­са­ван­ню па ад­ной з дзяр­жаў­ных пра­грам, зра­білі яго больш су­час­ным.

На пер­шым па­вер­се ад­кры­лі ма­га­зін, дзе на пры­го­жых віт­ры­нах у шы­ро­кім асар­ты­мен­це прад­стаў­ле­на пра­дук­цыя на­ша­га швей­на­га цэ­ха: пас­цель­ная бя­ліз­на, пле­ды, а так­са­ма коўд­ры і па­душ­кі, якія ка­ры­ста­юц­ца ў чэрвень­цаў асаб­лі­вым по­пы­там…

Пры­ва­б­лі­вае кліен­таў і маг­чы­мас­ць ін­ды­ві­ду­аль­на­га па­шы­ву ад­зен­ня. Калісь­ці та­кая пас­лу­га тут іс­на­ва­ла, але з ро­сквітам ба­зар­на­га ганд­лю яе за­кры­лі як нер­эн­та­бель­ную.

– Сён­ня ў ма­га­зі­нах вя­лікі вы­бар тканін. І ў жан­чын, якія хо­чу­ць апра­нац­ца пры­го­жа і, так бы мо­ві­ць, экс­клюзіў­на, пас­лу­га ін­ды­ві­ду­аль­на­га па­шы­ву ад­зен­ня зноў ста­ла за­патра­ба­ва­най, – ка­жа Але- на Па­ля­ко­ва. – З за­да­валь­нен­нем за­каз­ва­ю­ць у нас блуз­кі, кас­цю­мы. А дзяў­ча­ты, ра­с­ча­ра­ваў­шы­ся ў ад­зен­ні з па­сы­лак праз інт­эр­нэт, най­час­цей за­маў­ля­ю­ць у нас спад­ні­цы…

Яш­чэ ад­зін кіру­нак, які пас­пя­хо­ва па­чалі разві­ва­ць у КБА, – па­шыў уні­фор­мы і спе­цво­прат­кі. Гэтую пас­лу­гу ўжо ска­ры­сталі ра­ён­ная баль­ні­ца і ка­мун­гас. На чар­зе – вя­лікі за­каз Бе­ла­рус­кай чы­гун­кі.

– Ад­на праб­ле­ма – не ха­пае пра­фесій­ных шва­чак, – уз­ды­хае Але­на Па­ля­ко­ва. – Мы га­то­вы за­прасі­ць іх на­ват з-за ме­жаў ра­ё­на і да­па­маг­чы з жыл­лём…

Няг­лед­зячы на тое што ў невя­лікім Чэрвені аж­но во­сем пры­ват­ных цы­руль­няў, спе­цы­я­лі­сты кам­бі­на­та бы­та­во­га аб­слу­гоў­ван­ня так­са­ма не сяд­зя­ць без пра­цы. У вы­хад­ныя тут на­ват бы­вае чар­га. Па­вы­ша­ны по­пыт на хі­міч­ную за­віўку ва­ла­соў, якую ма­ла хто з пры­ват­нікаў робі­ць. Не прай­гра­ць у ба­ра­ць­бе за кліен­та кам­бі­на­ту да­па­ма­га­ю­ць па­раў­наль­ныя з за­роб­ка­мі кан­кур­эн­таў зар­пла­ты цы­руль­нікаў, спектр пас­луг і іх ко­шт, якас­ць аб­слу­гоў­ван­ня.

– Да якас­ці патра­ба­ван­ні асаб­лі­выя, – за­ў­ва­жае Але­на Па­ля­ко­ва. – Гэта да­ты­чы­ць і ін­шых ві­даў пас­луг, якія мы аказ­ва­ем на­сель­ніцтву: ра­монт ад­зен­ня, абут­ку, вы­твор­час­ць і про­даж ры­ту­аль­ных вы­ра­баў, хі­мчыст­ка ды­ва­ноў, чыст­ка па­ду­шак з пер’я, ме­хані­за­ва­ная апра­цоўка пры­сяд­зіб­ных участ­каў, рас­пі­лоўка дроў, па­кос тра­вы. Важ­на, каб у кліен­та, які ад­ной­чы прый­шоў да нас, з’явіла­ся жа­данне звяр­нуц­ца сю­ды яш­чэ…

Пасту­по­вае вяр­танне стра­ча­ных калісь­ці пазі­цый на рын­ку пас­луг Чэрвеньш­чы­ны пас­пры­я­ла аз­да­раў­лен­ню эка­но­мікі прад­пры­ем­ства. Калі ў 2016 год­зе кр­эды­тор­ская за­па­зы­ча­на­сць тут да­ся­га­ла двух мі­льяр­даў нед­эна­мі­на­ва­ных руб­лёў, дык сён­ня яна ўп­эў­не­на на­б­лі­жа­ец­ца да ну­ля. Па­вя­ліч­ва­ец­ца вы­руч­ка ад рэалі­за­цыі та­ва­раў і пас­луг. Рост пра­дук­цый­на­сці пра­цы апяр­эдж­вае рост за­ра­бот­най пла­ты.

Усё гэта дае пад­ста­вы ды­р­эк­та­ру КБА Алене Па­ля­ко­вай з ап­ты­міз­мам пла­на­ва­ць бу­дучы­ню:

– У да­д­а­так да дзе­вя­ці на­шых ком­плекс­ных пры­ём­ных пунк­таў (на вёс­цы і ў Смілаві­чах) мяр­ку­ем ад­кры­ць яш­чэ ад­зін, у агра­га­рад­ку Ва­ле­ва­чы – на­спе­ла та­кая неаб­ход­на­сць. Так­са­ма ёс­ць на­мер ад­наві­ць ра­бо­ту фо­та­ат­э­лье, пра­па­на­ва­ць жан­чы­нам но­вую пас­лу­гу – ва­ку­ум­ны ма­саж.

Пра­да­вец ма­га­зі­на Ма­ры­на Савіч з кан­вер­там для но­ва­на­род­жа­ныхвы­твор­час­ці швей­на­га цэ­ха КБА

Больш за паўс­та­годдзя пра­цуе ў кам­бі­на­це бы­та­во­га аб­слу­гоў­ван­ня Ган­на Пятроў­на Дзер­жа­но­віч. Во­пыт­ная швач­ка вы­кон­вае за­ка­зы з без­да­кор­найякас­цю і вучы­ць гэта­му мо­ладзь

Ды­р­эк­тар Чэрвень­ска­га ра­ён­на­га кам­бі­на­та бы­та­во­га аб­слу­гоў­ван­ня Але­на Па­ля­ко­ва з ап­ты­міз­мамгляд­зі­ць у бу­дучы­ню

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.