Ста­ран­на пра­ца­валі ўсе

Minskaya pravda. Tolstushka - - Дажынкі2018 - Ігар УЛАДЗІМІРАЎ

Як за­ў­сё­ды зла­д­жа­на пра­вя­лі сё­лет­няе жніво ў ААТ «10 з’езд Са­ве­таў». З улі­кам та­го, што гэты год з-за неспры­яль­на­га на­двор’я вы­даў­ся менш ура­джай­ным, чым мі­ну­лы, га­лоў­ны ак­ц­энт тут зра­білі на без­да­кор­ную якас­ць аб­ма­ло­ту зба­жы­ны.

Ста­ран­на пра­ца­ваў кож­ны, хто быў зад­зей­ні­ча­ны на ўбор­цы ўра­джаю. А пе­ра­мо­жам унут­ры­гас­па­дар­ча­га спа­бор­ніцтва ся­род кам­бай­не­раў стаў прад­стаўнік ма­ла­до­га па­ка­лен­ня ме­хані­за­та­раў Іван Крас­на­гір, які на но­вым кам­байне «КЗС-1218» на­ма­ла­ціў больш за 1000 тон збож­жа.

– Калі ча­сам у мяне пы­та­юц­ца, ча­му, як шмат хто з ад­на­год­каў, не з’ехаў пас­ля шко­лы ў го­рад, не за­дум­ва­ю­чы­ся ад­каз­ваю: «А што той го­рад? Ка­мен­ныя джун­глі!» – ка­жа Іван. – Я не здрад­зіў ма­лой рад­зі­ме, і яна аддзячы­ла. Лёс на­ка­на­ваў су­стр­э­чу з дзяўчы­най, якая пры­еха­ла пра­ца­ва­ць у мяс­цо­вую шко­лу. Яна ста­ла ма­ёй жон­кай і па­да­ры­ла мне дзвюх цу­доў­ных дзяўчы­нак, Да­шу і Ма­шу. Праў­да, па­куль да­чуш­кі ма­лыя, рэд­ка та­ту ба­ча­ць: ід­зеш на пра­цу – яны яш­чэ спя­ць, вяр­та­еш­ся – ужо спя­ць.

А пра­цы ў гас­па­дар­цы ха­пае ў лю­бую па­ру го­да. Ча­п­ляю да свай- го «МТЗ-3022» то плуг, то куль­ты­ва­тар, то рас­кі­даль­нік ар­ганіч­ных угна­ен­няў. Пад­час жні­ва пе­ра­ход­жу на збож­жаў­бо­рач­ны кам­байн. Узім­ку ра­ман­тую за­ма­ца­ва­ныя агрэ­га­ты. А як пад­кіне сне­гу, на­ве­шваю на трак­тар спе­цы­яль­ны коўш і – на­пе­рад, да­ро­гі чы­с­ці­ць… Дом гас­па­дар­ка да­ла, сям’я ёс­ць, пра­ца ёс­ць. За­раб­ля­ць ня­б­ла­га мож­на – толь­кі не ля­нуй­ся. Што яш­чэ ча­ла­ве­ку тр­э­ба?..

Цал­кам за­бяс­пе­чы­ць ра­цы­ён буй­ной ра­га­тай жы­вё­лы кан­ц­эн­тра­ва­ны­мі кар­ма­мі гас­па­дар­ка раз­ліч­вае не толь­кі за ко­шт фу­раж­на­га збож­жа, але і зер­ня ку­ку­ру­зы, яко­га гэтай во­сен­ню пла­ну­ю­ць на­ма­ла­ці­ць не менш за 500 тон. Так­са­ма для патр­эб жы­вё­ла­га­доўлі сё­ле­та, дзя­ку­ю­чы ўво­ду ў се­ва­з­ва­рот ніз­ка­пра­дук­ты­ў­ных па­ша­вых угоддзяў, на 200 гек­та­раў па­вя­лічы­лі азі­мы збож­жа­вы клін. І гэта зра­зу­ме­ла: ра­ху­нак гас­па­дар­кі штод­ня па­паў­ня­ец­ца «жы­вы­мі» гра­шы­ма ад рэалі­за­цыі ма­ла­ка.

Два га­ды та­му на цэн­траль­най сяд­зі­бе сель­гас­прад­пры­ем­ства па­бу­да­валі но­вы ма­лоч­на­та­вар­ны ком­плекс «Тур­эц». У свет­лых, прас­тор­ных па­мяш­кан­нях з аб­ста­ля­ван­нем, якое за­бяс­пе­ч­вае жыц­цяд­зей­на­сць буй­ной ра­га­тай жы­вё­лы на су­час­ным тэхна­ла­гіч­ным уз­роўні, сён­ня зна­ход­зяц­ца на кругла­га­до­вым стой­ла­вым утры­ман­ні 600 ка­роў.

Як за­зна­чыў ды­р­эк­тар ААТ «10 з’езд Са­ве­таў» Яў­ген Му­раш­ка, га­лоў­ны кло­пат ра­бот­нікаў ком­плек­су – па­вы­ш­энне якас­ці ма­ла­ка, што ад­праў­ля­ец­ца ад­сюль на пе­ра­пра­цоўчыя прад­пры­ем­ст­вы. Бо роз­ні­ца па­між га­тун­кам экс­т­ра і вы­ш­эй­шым га­тун­кам – гэта да­дат­ко­вая гра­шо­вая вы­руч­ка, якую мож­на на­кіра­ва­ць на ма­д­эр­ні­за­цыю ін­шых ферм гас­па­дар­кі.

Кам­бай­не­ры Міка­лай Струж­ко, Іван Крас­на­гір і Аляк­сандр Чы­чы­кай­лапе­рад вы­хадам у по­ле

Ас­ноў­ны аб’ём ра­бот на во­ры­ве гле­бы пад сяў­бу азі­мых збож­жа­выхкуль­тур вы­ка­наў ме­хані­за­тар Міка­лай Шум­ко

Апе­ра­та­ры ма­шын­на­га да­ен­ня Воль­га Клінк, Ні­на Вар­энік і Але­на Ба­ту­ры­на пас­пя­хо­ва асвоілі су­час­ную тэхна­ло­гію вы­твор­час­ці ма­ла­ка на но­вымма­лоч­на­та­вар­ным ком­плек­се «Тур­эц»

На хлеб­най ніве

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.