ГАРТАЮЧЫ КАЛЯНДАР

Minskaya pravda. Tolstushka - - З Добрым Настроем -

Імяні­ны 5 ка­ст­рыч­ніка

Пр. Ан­др­эя, Венія­мі­на, Міка­лая, Пят­ра, Фё­да­ра

Кат. Аляк­сандра, Вік­та­ра, Кан­стан­ці­на

У све­це

5 ка­ст­рыч­ніка – Cу­свет­ны дзень на­стаўніка, Су­свет­ны дзень усмеш­кі (смай­ліка)

6 ка­ст­рыч­ніка – Су­свет­ны дзень ахо­вы мес­цаў пра­жы­ван­ня (мэта – звяр­ну­ць ува­гу гра­мад­с­кас­ці на праб­ле­мы заха­ван­ня фаў­ны пла­не­ты)

У краіне

6 ка­ст­рыч­ніка – Дзень ар­хіві­ста 7 ка­ст­рыч­ніка – Дзень на­стаўніка

Ці­ка­выя да­ты

7 ка­ст­рыч­ніка 1968 г. аме­ры­кан­ская кі­наін­ду­ст­рыя ўвод­зі­ць сіст­эму рэй­тын­гу для філь­маў. Стуж­кі мар­кіра­валі­ся на­ступ­ным чы­нам: G – для шы­ро­кай аўды­то­рыі; M – для да­ро­с­лых гле­да­чоў; R – для тых, ка­му больш за 16 год, у су­пра­ва­д­ж­эн­ні ба­ць­коў; X – для гле­да­чоў не ма­лад­зей за 16 год

Сла­ву­тыя імё­ны, знач­ныя пад­зеі

5 ка­ст­рыч­ніка 1908 г. Бал­га­рыя аб­вяс­ці­ла аб сва­ёй неза­леж­на­сці ад Асман­с­кай ім­пе­рыі, і пер­шым яе праві­це­лем стаў цар Фер­ды­нанд

6 ка­ст­рыч­ніка 1986 г. Га­ры Кас­па­раў у мат- чы з Ана­то­лем Кар­па­вым аба­раніў званне чэм­піё­на све­ту па шах­ма­тах

7 ка­ст­рыч­ніка 1856 г. Сай­рус Чам­берс з Пен­сіль­ваніі за­пат­эн­та­ваў пер­шую ў ЗША фаль­ца­валь­ную ма­шы­ну, што скла­д­ва­ла кніж­ныя ста­рон­кі

8 ка­ст­рыч­ніка 1892 г. на­рад­зіла­ся Ма­ры­на Цвя­та­е­ва, рус­кая па­эт­ка Сяр­эбра­на­га ве­ку, пра­за­ік, пе­рак­лад­чы­ца

На­род­ныя тра­ды­цыi

5 ка­ст­рыч­ніка – Фо­ка, Іо­на, Пят­ро. Назі­ра­ю­чы за зме­на­мі, што ад­бы­валі­ся на­во­кал, на­шы прод­кі ад­зна­чалі: «Асі­на ліст губ­ляе – во­сені састу­пае»; «Клён і ча­ром­ха агалілі­ся – зі­ме ска­ры­лі­ся». У гэты дзень, па­вод­ле на­род­на­га па­вер’я, асі­на пры­мя­рае зя­лё­ную су­кен­ку. Галін­кі і ствол яе ро­бяц­ца зе­ля­ней­шыя. Др­э­ва лічы­ла­ся аба­ро­най ад во­сень­скіх лі­ха­ма­нак. Калі асі­на­вую ка­ру пры са­бе на­сі­ць ці асі­на­вы су­чок, та­ды па­кру­жа­ць-па­кру­жа­ць ка­ля ця­бе лі­ха­ман­кі ды ад­сту­пяц­ца. Лютая ня­навіс­ць у іх да асі­ны. Маў­ляў, на ёй Юда па­весіў­ся. Та­му і дры­жы­ць яна на вет­ры, усё вы­моль­вае ў Бо­га, каб зняў з яе галі­нак гр­эх Юды. На Іо­ну і Пят­ра за­маў­ля­лі лі­ха­ман­ку і зуб­ны боль. Так­са­ма ў на­ро­дзе ка­за­лі, што 5 ка­ст­рыч­ніка на­ра­джа­юц­ца знаў­цы і ства­раль­нікі пры­га­жос­ці (май­ст­рыхі, якія шы­ю­ць дроб­ны­мі па­цер­ка­мі; твор­чыя люд­зі, якія ве­да­ю­ць толк у фар­бах і квет­ках)

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.