Ці­ка­выя да­ты

Minskaya pravda - - З Добрым Настроем -

9 жніў­ня 480 г. да н. э. ад­бы­ла­ся ле­ген­дар­ная бітва пад Фер­ма­піла­мі. Ме­навіта аб гэтай пад­зеі аме­ры­кан­скі фільм «300 спар­тан­цаў». Іх са­праў­ды наліч­ва­ла­ся тры­ста: коль­кас­ць воі­наў у гвар­дыі бы­ла пас­та­ян­най. Калі ад­зін па­міраў, на яго мес­ца за­сту­паў ін­шы. Ад­нак ак­ра­мя спар­тан­цаў у пер­шыя два дні біт­вы там зма­галі­ся і гр­экі з роз­ных га­ра­доў-дзяр­жаў – агуль­най коль­кас­цю да 5000. Ка­ля 1000 гр­экаў, фес­пій­цы, за­сталі­ся па ўлас­най волі на­ват пас­ля за­га­ду спар­тан­ска­га ца­ра Ле­ані­да вяр­нуц­ца да­моў

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.