Касміч­ны па­лёт у Пру­док

Minskiy kuryer. Tolstushka - - АРТЕФАКТЫ -

Бы­ць рэ­жы­сё­рам — ня­лёг­кая спра­ва з тэхніч­на­га пунк­ту гле­джан­ня, асаб­лі­ва на га­лоў­най тэатраль­най сц­эне краі­ны. Ан­друсь Го­рват — жур­наліст. У 2014-2015 га­дах пра­ца­ваў двор­ні­кам у Ку­па­лаўскім тэат­ры. По­тым з’ехаў на ПМЖ у па­лескую вёс­ку Пру­док ад­наў­ля­ць дзе­да­ву ха­ту. Сваі­мі дум­ка­мі пра жыц­цё, ура­жан­ня­мі і на­зіран­ня­мі за вяс­коў­ца­мі і су­све­там дзя­ліў­ся ў Facebook. З гэтых за­пі­саў склаў кні­гу «Рад­зі­ва «Пру­док», якая вый­ш­ла ў свет у кан­цы 2016-га і ста­ла бест­се­ле­рам. Агуль­ны ты­раж — 4 ты­сячы эк­з­эм­пля­раў. Ма­лую сц­эну Ку­па­лаўска­га ў лі­пе­ні за­кры­лі для рэпе­ты­цый на­ступ­на­га пра­ек­та, та­му па­каз «Рад­зі­ва «Пру­док» на час пры­пы­нілі. Але з ве­рас­ня спек­такль з’явіц­ца ў афі­шы. 7 лі­пе­ня тэатр ад­правіў­ся ў незвы­чай­нае тур­нэ: экс­клюзіў­ныя па­ка­зы пас­та­ноўкі прай­шлі ў па­лескіх Калін­каві­чах. Спек­такль быў пра­д­э­ман­стра­ва­ны ў 20 км ад вё­скі Пру­док, якую зра­біў зна­ка­мітай пісь­мен­нік Ан­друсь Го­рват.

— Квіт­кі на пр­эм’ер­ныя па­ка­зы ў маі і чэрвені бы­лі рас­куп­ле­ны за лі­ча­ныя гад­зі­ны. Як вы ставі­це­ся да ажы­я­та­жу?

— Ка­жучы су­час­най мо­вай, гэта хайп кні­гі, а не спек­так­ля. Усе хо­чу­ць па­ба­чы­ць ін­с­ц­эніроўку літа­ра­тур­на­га тво­ра. Спад­зя­ю­ся, што по­спех кні­гі аб’яд­на­ец­ца з по­спе­хам спек­так­ля. Чуў, што нека­то­рыя вяр­талі­ся за квіт­ка­мі, каб яш­чэ раз па­гляд­зе­ць пас­та­ноўку. — Як вы лічы­це, ча­му кні­га «Рад­зі­ва «Пру­док» ста­ла бест­се­ле­рам? У чым яе фе­но­мен?

— Гэта тр­э­ба спы­та­ць у Ан­др­эя. Мно­гія ка­за­лі: «У мяне ў вёс­цы — Пла­ну­е­це яш­чэ ставі­ць спек­таклі?

— Бы­ць рэ­жы­сё­рам — ня­лёг­кая спра­ва з тэхніч­на­га пунк­ту гле­джан­ня, асаб­лі­ва на га­лоў­най тэатраль­най сц­эне краі­ны. Я не збі­ра­ю­ся пе­ра­ход­зі­ць з ад­ной пра­фесіі ў дру­гую. Мне па­даб­а­ец­ца бы­ць ак­цё­рам. Але калі з’явіц­ца ней­кі ці­ка­вы пра­ект і пад­т­ры­ма­ю­ць ад­на­дум­цы, маг­чы­ма, пас­пра­бую зноў.

Ра­ман Па­да­ля­ка

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.