Сде­ла­но с ду­шой

Раз­но­об­ра­зие ре­цеп­тов это­го блю­да впе­чат­ля­ет: мож­но при­го­то­вить са­мые про­стые по прин­ци­пу «сле­пил-сва­рил», а мож­но пой­ти по слож­но­му про­фес­си­о­наль­но­му по­вар­ско­му пу­ти и пре­тен­до­вать со сво­и­ми клец­ка­ми как ми­ни­мум на миш­ле­нов­скую звез­ду

Minskiy kuryer. Tolstushka - - ГУРМАН -

Го­то­ви­ли на Дзя­ды ча­ще все­го клец­ки с на­чин­ка­ми, где те­сто вос­при­ни­ма­лось как те­ло, а на­чин­ка как ду­ша. Это блю­до и на­зы­ва­ли «клец­ки с ду­ша­ми». В ка­че­стве по­след­них ис­поль­зо­ва­ли мя­со, гру­дин­ку, са­ло, гри­бы, ка­пу­сту, да­же яб­ло­ки и тво­рог. Встре­ча­лись и слад­кие на­чин­ки, в ос­нов­ном из ягод.

За са­мы­ми вкус­ны­ми клец­ка­ми от­пра­вим­ся в Глу­бок­ский рай­он в го­сти к участ­ни­кам клу­ба лю­би­те­лей бе­ло­рус­ской на­ци­о­наль­ной кух­ни и фольк­ло­ра «Ку­муш­ки». В ре­ги­о­наль­ном кон­кур­се «Кулі­нар­ная спад­чы­на», который про­хо­дил в кон­це сен­тяб­ря, «Ку­муш­ки» за­ня­ли 1-е ме­сто имен­но с дан­ным блю­дом.

Клуб со­зда­ли в 2009 го­ду, он объ­еди­ня­ет жен­щин раз­ных про­фес­сий, воз­рас­та и со­ци­аль­но­го ста­ту­са. В со­рев­но­ва­нии от «Ку­му­шек» вы­сту­пи­ли Оль­га Ан­ди­лев­ка, Оль­га По­тен­ков­ская и ру­ко­во­ди­тель объ­еди­не­ния Та­тья­на Буд­ре­вич. — У нас, бе­ла­ру­саў, смач­ней­шай стра­вы, як клёц­кі з ду­шою, на­о­гул ня­ма, — рас­ска­зы­ва­ет од­на из участ­ниц клу­ба. — Та­му і га­ту­ем на род­най зям­лі­цы аж шэс­ць ві­даў клё­цак. Хто з’ес­ць, той зд­зівіц­ца. Май­ст­эр­ству та­ко­му тут тр­э­ба вучыц­ца, бо клёц­кі зва­ры­ць не вад­зі­цы на­піц­ца!

Клёц­кі «Ма­лют­кі» без душ. Коль­кі не з’ясі, а ўсё ад­но буд­зеш дуж. Бо клё­цач­кі-ма­лют­кі ядуц­ца вель­мі шпар­ка: мож­на ес­ці са смя­та­най, а мож­на і са шквар­кай. Як клёц­кі ў ма­ла­ку, то я па дзве ва­ла­ку, а як ў вад­зе, то раз-два і год­зе. Клёц­кі «Звы­чай­ныя» з мяс­ным фар­шам. Сам буд­зеш ес­ці і раі­ць усім.

Клёц­кі «Тра­ды­цый­ныя» з са­лам. Ясі-ясі, усё роў­на ма­ла.

Клёц­кі «Апе­тыт­ныя» з гры­ба­мі. Ва­рон не лаві, а шчоў­кай зу­ба­мі. Клёц­кі «Фе­сты­валь­ныя» з віш­няй. Вель­мі іх люд­зі ўпа­даб­алі на «Віш­нё­вым фе­сты­валі». Калі ўжо так, па-глы­боц­ку, то па­каш­туй­це з віш­няй клёц­ку.

І ўва­га! Клёц­кі «Мяс­цо­выя» фай­ныя, незвы­чай­ныя, іх на­шы прод­кі га­та­валі, пра той рэц­эпт і мы паз­налі. Зна­ё­мім вас з ад­мет­ным сма­кам: у нас ся­гон­ня клёц­кі… з ма­кам. Гэтыя клёц­кі ўвай­шлі ў склад «Ві­цеб­скіх клё­цак», якія ўклю­ча­ны ў Дзяр­жаў­ны спіс гісто­ры­ка-куль­тур­ных каш­тоў­на­сцей Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь.

Итак, сек­ре­ты при­го­тов­ле­ния ду­шев­ных кле­цек от клу­ба «Ку­муш­ки».

Сна­ча­ла нуж­но сде­лать ду­ши — на­чин­ки, по­то­му что кар­то­фель­ное те­сто не лю­бит дол­го ждать.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.