Аб пры­сва­ен­ні най­мен­няў састаў­ным част­кам г. Мін­ска

На пад­ста­ве аб­за­ца тр­эця­га пунк­та 2 ар­ты­ку­ла 10 За­ко­на Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь ад 16 ліста­па­да 2010 го­да «О на­име­но­ва­ни­ях гео­гра­фи­че­ских объ­ек­тов» Мін­скі га­рад­скі Са­вет дэпу­та­таў ВЫРАШЫЎ:

Minskiy kuryer - - ОФИЦИАЛЬНО -

1. Пры­своі­ць най­мен­ні на­ступ­ным састаў­ным част­кам г. Мін­ска:

1.1. пра­ек­ту­е­май вулі­цы № 5 у ме­жах прас­пек­та Пар­ты­зан­ска­га, вулі­цы Ку­ля­шо­ва, вулі­цы Шыш­кі­на — імя па­граніч­ніка, Ге­роя Са­вец­ка­га Са­ю­за Яў­ге­на Мір­коўска­га і на­да­лей на­зы­ва­ць яе «вулі­ца Яў­гй­на Мір­кόўска­га» («ули­ца Ев­гй­ния Мир­кόв­ско­го»);

1.2. пра­ек­ту­е­май вулі­цы № 3 ад вулі­цы Ян­кі Лучы­ны да вулі­цы Чы­ж­эўскіх — імя бе­ла­рус­ка­га дзе­я­ча, ву­чо­на­га Ар­кад­зя Смолі­ча і на­да­лей на­зы­ва­ць яе «вулі­ца Аркбд­зя Смόлі­ча» («ули­ца Аркб­дия Смό­ли­ча»);

1.3. пра­ек­ту­е­май вулі­цы № 5 ад Ігу­мен­ска­га трак­та да вулі­цы Чы­ж­эўскіх — імя кам­пазіта­ра, на­род­на­га ар­ты­ста БССР, Га­на­ро­ва­га гра­мад­зяні­на го­ро­да Мін­ска Улад­зі­мі­ра Алоўні­ка­ва і на­да­лей на­зы­ва­ць яе «вулі­ца Улад­зі­мі­ра Алόўні­ка­ва» («ули­ца Вла­ди­ми­ра Олόв­ни­ко­ва»);

1.4. пра­ек­ту­е­май вулі­цы № 7 ад Ігу­мен­ска­га трак­та да пра­ек­ту­е­май вулі­цы № 3 — імя бе­ла­рус­ка­га па­эта, кры­ты­ка і пе­рак­лад­чы­ка Але­ся Ду­да­ра і на­да­лей на­зы­ва­ць яе «вулі­ца Алй­ся Дэ­да­ра» («ули­ца Алй­ся Дэ­да­ра»);

1.5. пе­ша­ход­най зоне ад Свя­та-Ду­ха­ва ка­фед­раль­на­га са­бо­ра да вулі­цы Мак­сі­ма Баг­да­но­ві­ча — «Кόзь­ма-Дзям’янаўскі спуск» («Козь­мо-Де­мья­нов­ский спуск»);

1.6. пар­ку ў ме­жах вулі­цы Пля­ха­на­ва, вулі­цы Ва­не­е­ва, вулі­цы Яна Рай­ні­са — імя класіка рус­кай і кір­гыз­с­кай літа­ра­ту­ры Чын­гі­за Айт­ма­та­ва і на­да­лей на­зы­ва­ць яго «парк імя Чын­гі­за Айтмб­та­ва» («парк име­ни Чин­ги­за Айтмб­то­ва»); 1.7. пар­ку ў ме­жах вулі­цы Даў­га­брод­скай, за­вул­ка Каз­ло­ва, Сля­пян­скай вод­най сіст­эмы — імя бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га дзе­я­ча Аляк­сандра Ге­расі­мен­кі і на­да­лей на­зы­ва­ць яго «парк імя Аляк­сб­н­д­ра Ге­расі­мйн­кі» («парк име­ни Алек­сб­н­д­ра Ге­ра­си­мйн­ко»). 2. Дад­зе­нае рашэнне пад­ля­гае аб­на­ро­да­ван­ню (апуб­лі­ка­ван­ню) у га­зе­це «Мин­ский ку­рьер».

3. Дад­зе­нае рашэнне ўсту­пае ў сі­лу пас­ля яго афі­цый­на­га апуб­лі­ка­ван­ня.

Стар­шы­ня

В. В. Па­на­сюк

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.