Газ па зім­нім та­ры­фе

Па­чаў­ся аця­п­ляль­ны се­зон для жы­ха­роў пры­ват­на­га сек­та­ра, якія ка­ры­ста­юц­ца для абаг­р­э­ву жыл­ля га­за­вы­мі кат­ла­мі.

Ostrovetskaja Pravda - Ostrovetskaya Pravda. Tolstushka - - Первая Страница - Воль­га ХАЦЯНОВІЧ.

Ра­ш­энне аб па­чат­ку аця­п­ляль­на­га сезону пры­няў рай­вы­кан­кам.

Зі­мо­выя рас­ц­эн­кі на вы­ка­ры­станне га­зу дзей­ні­ча­ю­ць з 13 ка­ст­рыч­ніка.

Так, 1 кубіч­ны метр га­за буд­зе каш­та­ва­ць 0,1271 руб­ля, у той час як ле­там гэта ца­на скла­да­ла 0,4213 руб­ля.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.