Пош­це – ад дэпу­та­таў

У пра­фесій­нае свя­та пашто­выя ра­бот­нікі ра­ё­на ат­ры­малі він­ша­ван­ні ад дэпу­та­таў.

Ostrovetskaja Pravda - Ostrovetskaya Pravda. Tolstushka - - Первая Страница - Воль­га ХАЦЯНОВІЧ, фо­та аўта­ра.

Са сло­ва­мі пад­зя­кі за шмат­га­до­вую плён­ную пра­цу да пашта­льё­наў звяр­ну­ла­ся стар­шы­ня ра­ён­на­га Са­ве­та дэпу­та­таў Іры­на Таль­чук.

– Жа­даю ўсім пра­ца­ўні­кам зда­роўя, за­да­валь­нен­ня ад пра­цы, дастой­ных за­ра­бот­ных плат, цяр­пен­ня і пе­ра­мен толь­кі да леп­ша­га, – ад­зна­чы­ла Іры­на Эду­ар­даў­на, якая, да сло­ва, добра ве­дае ўсе тон­кас­ці пашто­вай спра­вы – шмат га­доў узна­чаль­ва­ла ка­лек­тыў по­шты.

Так, Пад­зяч­ны­мі пісь­ма­мі ра­ён

на­га Са­ве­та дэпу­та­таў ад­зна­ча­ны на­чаль­нікі аддзя­лен­няў пашто­вай су­вязі «Астра­вец-1» – Воль­га Пяр­ко і агра­га­рад­ка Вар­ня­ны – Да­ну­та Ба­ра­ноўская.

Га­на­ро­выя гра­ма­ты ат­ры­малі на­чаль­нікі пунк­таў пашто­вай су­вязі, якія па су­мяш­чаль­ніцтву пра­цу­ю­ць і пашта­льё­на­мі: Галі­на Ка­ва­леўская з агра­га­рад­ка Ва­ро­на, Ган­на Пляў­га з Кя­мелі­шак, Ва­лян­ці­на Цэй­ка з Па­доль­цаў. Уз­на­га­ро­да Воль­зе Пяр­ко

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.