Да­па­мо­га ста­ла блі­ж­эй

Тр­эц­юю па­жар­ную ава­рый­на‑вы­ра­та­валь­ную час­ць ад­кры­лі ў дзень юбілею Астраў­ца.

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

Но­вае па­жар­нае дэпо зна‑ ход­зіц­ца ў дру­гім мікра­ра­ёне го­ра­да. Яго бу­даўніцтва абу­моў­ле­на тым, што Астра­вец хут­ка рас­це і яму, як ка­жу­ць, «на ўся­ля­кі па­жар­ны», тр­э­ба, каб да­па­мо­га бы­ла блі­ж­эй, бо ў вы­пад­ку бя­ды до­ра­га каш­туе кож­ная хвілі­на.

Пла­на­ва­ла­ся, што но­вую па­жар­ную ава­рый­на‑вы­ра‑ та­валь­ную час­ць зда­ду­ць у экс‑ плу­а­та­цыю ў ліста­пад­зе, ад­нак бу­даўніцтва за­вяр­шы­лі ра­ней – і ад­крыц­цё гэ­та­га аб’ек­та ста­ла па­да­рун­кам да юбілею Астраў­ца. На ўра­чы­с­тас­ці пры­сут­ні­чалі га­на­ро­выя гос‑ ці, а так­са­ма вет­эра­ны па‑ жар­най служ­бы і ак­ты­ві­сты ра­ён­най ар­гані­за­цыі юных вы­ра­та­валь­нікаў‑па­жар­ных.

З пры­віталь­ным сло­вам, він‑ ша­ван­ня­мі і па­жа­дан­ня­мі як ма­га менш тры­вож­ных вы­ез­даў да вы­ра­та­валь­нікаў звяр­нулі­ся міністр па над­звы­чай­ных сі‑ ту­а­цы­ях Улад­зі­мір Ваш­чан­ка і на­мес­нік стар­шы­ні Гро­дзен‑ ска­га аб­л­вы­кан­ка­ма Іван Жук. А по­тым ад­бы­ло­ся ўруч­энне сім­валіч­на­га клю­ча на­чаль­ніку час­ці Вад­зі­му Са­лаў’ю і пе­ра­ра‑ занне чы­рво­най стуж­кі; пас­ля гос­ці аца­нілі ўмо­вы, у якіх бу‑ ду­ць слу­жы­ць па­жар­ныя.

– Я тут зна­ход­жу­ся, мож‑ на ска­за­ць, у двух іпас­та­сях. Па‑пер­шае, як на­мес­нік стар­шы­ні Аш­мян­ска­га рай‑ вы­кан­ка­ма, пры­гляд­ва­ю­ся, як ар­гані­за­ва­на свя­та і ста‑ ра­ю­ся па­ч­эрп­ну­ць ней­кія ід­эі – праз два га­ды мы буд­зем ад­зна­ча­ць юбілей Аш­мян, і хо­чац­ца ар­гані­за­ва­ць яго на та­кім жа вы­со­кім уз­роўні.

А па‑дру­гое, Астра­вец – мой род­ны го­рад, і я не ма­гу не ра‑ да­вац­ца тым зме­нам, што тут ад­бы­ва­юц­ца.

Па­жа­да­ць у дзень юбілею го­ра­ду ха­чу пра­цвітан­ня, а яго жы­ха­рам – даб­ра­бы­ту.

іры­на Ро­га­ва, стар­шы­ня фон­да «Бе­лыя ро­сы»:

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.