Кні­га пра шко­лу

Бы­лыя вуч­ні, ка­ле­гі, сяб­ры і аст­раў­чане, якія пер­шыя кро­кі ў вя­лі­кае жыц­цё зра­білі з па­ро­га сяр­эд­няй шко­лы №1, прый­шлі на пр­э­зен­та­цыю кні­гі Ла­ры­сы Мар­ты­на­вай.

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

– Усё маё жыц­цё звя­за­на з ся‑ рэд­няй шко­лай №1 г. Астраў­ца. Яе за­кан­ч­ваў мой муж, дзе­ці. Я ад­чу­ва­ла, што проста аба­вя­за­на на­пі­са­ць яе ле­та­піс, – прызна­ла‑ ся Ла­ры­са Аляк­сандраў­на.

Ночы без сну, дзя­сят­кі су‑ стр­эч і па­ез­дак, кар­пат­лі­вая пра­ца ў ар­хі­вах, 42 кні­гі за­га­даў – школь­ных і аддзе­ла аду­ка­цыі, 10 та­моў аса­бі­стых спраў нас‑ таўнікаў – гэта невя­лікі пласт ра­бо­ты Ла­ры­сы Мар­ты­на‑ вай, каб уба­чы­ла свет кні­га пра гісто­рыю шко­лы №1. Пра гэта добра ве­дае муж жан­чы‑ ны Улад­зі­мір Паўлавіч, які, па прызнан­ні аўтар­кі, – ад­зін з пер­шых чы­та­чоў кні­гі.

…На ўс­па­мін пра су­стр­э­чу і пр­э­зен­та­цыю кні­гі ў мно­гіх пры­сут­ных за­сталі­ся асоб­нікі з аўто­гра­фам Ла­ры­сы Аляк‑ сандраў­ны.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.