Ма­лад­зёж­ны па­да­ру­нак

На ім­праві­за­ва­най пля­цоў­цы ка­ля кі­на­кан­ц­эрт­най за­лы «Астра­вец» юныя спе­ва­кі, чы­та­чы, ар­тыс‑ ты дзя­лілі­ся з гле­да­ча­мі сваі­мі та­лен­та­мі – тут прай­шлі ра­ён­ныя ме­ра­пры­ем­ст­вы «Астра­вец­кая алея зо­рак» і «Я люб­лю свой го­рад!».

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

На зме­ну ма­лень­кім зо­рач­кам, якія ра­да­валі гле­да­чоў вер­ша­мі, пес­ня­мі і тан­ца­мі, за­сту­пілі іх ста‑ рэй­шыя сяб­ры. Па іні­цы­я­ты­ве РК ГА БРСМ ад­бы­ў­ся твор­чы фе­сты­валь «Я люб­лю свой го‑ рад!»

Па сло­вах пер­ша­га са­к­ра‑ та­ра рай­ка­ма БРСМ Вія­ле­ты Алек­се­я­вец, та­кім чы­нам мо‑ ладзь Астра­веч­чы­ны не толь­кі пад­зя­ліла­ся сваі­мі та­лен­та­мі, але і зра­бі­ла свой шчы­ры і твор­чы ўнё­сак у свя­тка­ванне юбілею лю­бі­ма­га го­ра­да.

Шы­коў­ны па­да­ру­нак слу­ха­чам зра­бі­ла ка­вер‑група На­тал­лі Вян­гроўс­кай.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.