Спад­чы­на Астра­веч­чы­ны

У кі­на­кан­ц­эрт­най за­ле «Астра­вец» прай­ш­ла наву­ко­ва‑прак­тыч­ная кан‑ фер­эн­цыя, пры­све­ча­ная наву­ко­вай і куль­тур­най спад­чыне Астра­веч­чы­ны.

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

Да­кла­да­мі пра гісто­рыю на­ша­га краю, ці­ка­вы­мі рас‑ по­ве­да­мі пра жыц­цё Астраў­ца з пры­сут­ны­мі пад­зя­лілі­ся вы‑ біт­ныя ўра­дж­эн­цы Астра­веч‑ чы­ны.

Бе­ла­рус­кі эт­но­граф, за­гад‑ чык сек­та­ра заха­ван­ня фаль‑ клор­най спад­чы­ны Ін­сты­ту­та ма­стацтва­з­наўства, эт­на­гра­фіі і фальк­ло­ру імя Кандра­та Кра­пі­вы НАН Бе­ла­русі Юрый Вну­ко­віч рас­ка­заў пра фаль‑ клор Астра­веч­чы­ны. Настаўнікі Гу­да­гай­с­кай і Мі­халіш­каўскіх сяр­эд­ніх школ, апан­та­ныя кра­яз­наў­цы род­на­га краю Ма‑ рыя Васі­лё­нак і Ігар Ус­ці­мен­ка пры­га­далі гісто­рыю ла­ге­ра для са­вец­кіх ва­ен­на­па­лон‑ ных «Шта­лаг‑342» у Гу­да­гаі і гісто­рыю Мі­халі­шак ХVІ ста‑ годдзя. Стар­шы­ня Астра­вец­ка‑ га ра­ён­на­га са­ве­та вет­эра­наў Рас­ціслаў Герт успом­ніў Аст­ра‑ вец, якім уба­чыў яго на­па­чат­ку сва­ёй пра­фесій­най дзей­на­сці, а так­са­ма про­звіш­чы люд­зей, якія шмат зра­білі для ра­ё­на. Мастак, пе­ра­мож­ца рэс­пуб­лі­кан­скіх і між­на­род­ных кон­кур­саў Алег Дра­бы­ш­эўскі цёп­ла ўс­пом­ніў сваю ма­лень­кую рад­зі­му – вёс‑ ку Та­ба­рыш­кі і рас­ка­заў пра свае ра­бо­ты, вы­стаў­ле­ныя ў фае кі­на­кан­ц­эрт­най за­лы.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.