Апла­та пра­цы

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Та­рыф­ная стаўка пер­ша­га раз­ра­ду з 1 ка­ст­рыч­ніка па­вя­лі­ча­на да _r35I5. Гэта пра­ду­г­ле­джа­на пас­та­но­вай Са­ве­та Міністраў Бе­ла­русі ад 31 жніў­ня №632.

Ра­ней та­рыф­ная стаўка пер­ша­га раз­ра­ду для апла­ты пра­цы ра­бот­нікаў бюд­ж­эт­ных ар­гані­за­цый і ін­шых ар­гані­за­цый, што ат­рым­лі­ва­ю­ць суб­сі­дыі, ра­бот­нікі якіх пры­раў­на­ва­ны па апла­це пра­цы да ра­бот­нікаў бюд­ж­эт­ных ар­гані­за­цый, скла­да­ла Br34.

Пе­рад гэтым та­рыф­ная стаўка пер­ша­га раз­ра­ду па­вя­ліч­ва­ла­ся 1 са­кавіка.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.