«Роз­ні­ца» роз­ніц­ца

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Каб вы­яві­ць, ці са­праў­ды вы­гад­ней куп­ля­ць га­род­ні­ну на кір­ма­шах, як мно­гія пры­вы­клі ду­ма­ць, ад­праў­ля­ем­ся ў пра­дук­то­выя ма­га­зі­ны Астраў­ца.

Тр­э­ба ад­зна­чы­ць, што цэ­ны на пла­до­вых віт­ры­нах за­ле­жа­ць ад та­го, дзе за­куп­ля­ла­ся пра­дук­цыя і якую ганд­лё­вую над­баўку зра­білі

ЦЭ­НЫ НА ГА­РОД­Ні­НУ Ў АСТРАВЕЦКіХ МАГАЗіНАХ *

За кілаграм/

ка­пе­ек Цы­бу­ля Морк­ва Бу­ра­кі Ка­пу­ста Буль­ба «Цэн­траль­ны»

0,67 0,59 0,50 0,52 0,28 «Вік­то­рыя» «На ву­г­лу»

0,91 0,65 – 0,61 –

0,90 0,90 0,70 0,70 0,50

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.