КСУП «Гу­да­гай»

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

На­ве­далі ма­лоч­на-та­вар­ны ком­плекс «Малі», фер­мы «Ліп­ніш­кі», «ін­д­руб­ка», «Др­э­вянікі», «Па­лушы», «Рук­ша­ны», «Ло­ша», «іза­белі­на», «Кя­лёй­ці».

Гу­да­гай­цы сё­ле­та шчы­ра­валі не толь­кі ў полі, але і на рэ­кан­струк­цыі і ра­мон­це жы­вё­ла­га­доўчых аб’ёк­таў. Так, да прыкла­ду, на фер­ме «Кя­лёй­ці» цал­кам за­ме­не­ны дах. На фер­ме «Іза­белі­на», дзе ўт­рым­лі­ва­юц­ца бы­кі, ра­ман­ту­ец­ца па­мяш­канне. У «Ло­шы» літа­раль­на за некаль­кі тыд­няў бы­лы аў­та­га­раж пе­ра­аб­ста­ля­валі ў ка­роўнік: ця­пер тут зна­ход­зяц­ца 140 неце­ляў. Ля фер­маў «Ін­д­руб­ка», «Др­э­вянікі» зроб­ле­ны но­выя вы­гу­лы.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.