Га­на­ро­вай гра­ма­тай В³цеб­ска­га га­рад­ско­га вы­ка­на¢ча­га кам³тэта ¢зна­га­родaeа­ны:

Vitbichi - - СУББОТА -

за шмат­га­до­вую до­бра­сум­лен­ную ра­бо­ту, узор­нае вы­ка­нанне служ­бо­вых аба­вяз­каў, вя­лікі аса­бі­сты ўклад у развіц­цё прад­пры­ем­ства Сяр­гей Фё­да равіч СЯРГЕЕНКА — апе­ра­тар на аўта­ма­тыч­ных і паўаўта­ма­тыч­ных лініях у др­э­ва­апра­цоў­цы 5 га раз­ра­ду цэ­ха МДФ ад­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­ры ства «Ві­цеб­ск­др­эў», Вік­тар Міка­ла­евіч ШВЕД — май­стар на ле­са­се­ках Ві­цеб ска­га ле­са­пунк­та ад­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­ры­ства «Ві­цеб­ск­др­эў».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.