СПАРТЫЎНАЯ ЖАМЧУЖЫНА Гіста­рыч­най да­тай для Ушач ста­ла 6 ка­ст­рыч­ніка: у рай­ц­эн­тры ад­кры­ў­ся фіз­куль­тур­на аз­да­раў­лен­чы цэнтр «Юнацтва Уша­чы»

Vitbichi - - NEWS -

Гэты аб’ект з нецяр­пен­нем ча­калі і да­ро­слыя, і дзе­ці. У гар­па­сёл­ку ме­ла­ся спартыўная за­ла для гуль­ня­вых ві­даў спор­ту, некаль­кі га­доў та­му для на2 вед­валь­нікаў ста­ла даступ­най тр­эна­жор2 ная за­ла, але люд­зі ма­ры­лі пра ба­сейн. А вы­нікі пе­раў­зыш­лі ўсе ча­кан­ні ўша­чан.

Фіз­куль­тур­наNаз­да­раў­лен­чы цэнтр стаў са­праўд­ным упры­го­жан­нем гар­па­сёл­ка і ў літа­раль­ным сэн­се сло­ва злучыў два ма­ла­дыя мікра­ра­ё­ны — лі­ча­ныя га­ды та­му па­між вулі­цай Ві­цебN скай і вулі­цай ін­ды­ві­ду­аль­най за­бу­до­вы імя Ла­бан­ка бы­ла пу­ст­э­ча. З ня­даў­ня­га ча­су гэтае мес­ца ста­ла ад­ным з са­мых пры­ваб­ных для пра­гу­лак жы­ха­роў Ушач, бо до­браў­па­рад­ка­ванне вя­лі­кай тэ­ры­тоN рыі вя­ло­ся па­ра­лель­на з бу­доў­ляй, і на тым мес­цы, дзе ра­ней ква­калі жа­бы і рос чаN рот, пра­ляг­лі аку­рат­ныя да­рож­кі з пліт­кай, з’явілі­ся ас­фаль­та­ва­ныя пля­цоўкі, ла­вач­кі і ма­лыя ар­хіт­эк­тур­ныя фор­мы. Да­та ж увоN ду ў экс­плу­а­та­цыю са­мо­га бу­дын­ка ком­пN лек­су некаль­кі разоў пе­ра­носіла­ся — раN бо­ты ішлі ня­про­ста, бо аб­ста­лёў­ва­ла­ся паN мяш­канне па апош­ня­му сло­ву тэхнікі, з пры­мя­нен­нем су­час­ных мат­э­ры­я­лаў. Аца­ні­ць зроб­ле­нае ў мі­ну­лую пят­ні­цу зма­глі сот­ні ўша­чан і гас­цей ура­чы­с­та­га ад­крыц­ця. Ся­род са­мых га­на­ро­вых — стар­шы­ня Па­ла­ты прад­стаўнікоў На­цы­яN наль­на­га схо­ду Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь Улад­зі­мір Ан­др­эй­чан­ка, стар­шы­ня аб­лN вы­кан­ка­ма Міка­лай Шарс­нёў, на­чаль­нік упраў­лен­ня спор­ту і турыз­му аб­л­вы­канN ка­ма Васіль За­хар­э­віч, прад­стаўнікі шмат­лікіх бу­даўнічых ар­гані­за­цый, якія бы­лі зад­зей­ні­ча­ны на аб’ек­це. Ге­не­ральN ным падрад­чы­кам вы­сту­па­ла КУП «По­лац­кN сель­буд», а на ра­бо­ту ва Уша­чы ак­ра­мя мяс­цо­вай ПМКN66 пры­язд­жалі бры­га­ды з Глы­бо­ка­га, Шар­каўш­чы­ны, По­лац­ка і ін­шых су­сед­ніх рэ­гіё­наў Ві­цебш­чы­ны. Пра тое, што фіз­куль­тур­наNаз­да­раўN лен­чы цэнтр паві­нен ста­ць пры­ця­галь­ным аб’ек­там не толь­кі для жы­ха­роў Ушач, але і ўся­го рэ­гіё­на, ка­заў пад­час свя­та У. Ан­дN рэй­чан­ка. «Па сваім функ­цы­я­наль­ным зна­ч­эн­ні, па аб­ста­ля­ван­ні — гэта ўнікальN ны аб’ект, — ад­зна­чыў ён у пры­ват­на­сці. — На бу­даўніцтва плош­чаў у 6 ты­сяч ква­дN рат­ных мет­раў за­тра­ча­на 14 мі­льё­наў руб­лёў. Тр­эна­жор­ная за­ла, за­ла гуль­няN вых ві­даў спор­ту, дзе мож­на зай­мац­ца і ваN лей­бо­лам, і бас­кет­бо­лам, і ганд­бо­лам, і ін­шы­мі, ба­сейн, які ад­па­вя­дае патра­баN ван­ням Між­на­род­най фед­эра­цыі пла­ванN ня, да­з­ва­ля­ю­ць пры­ма­ць спа­бор­ніцт­вы са­ма­га вы­со­ка­га ўз­роў­ню». Улад­зі­мір ПаўN лавіч, пры непа­ср­эдN най пад­т­рым­цы яко­га і бу­да­ваў­ся аб’ект, адN зна­чыў, што фіз­кульN тур­наNаз­да­раў­лен­чы ком­плекс для Ушач — не толь­кі спорт і здаN роўе, а і некаль­кі дзяN сят­каў пра­цоў­ных мес­цаў, вы­ра­ш­энне праб­ле­мы во­да­за­бесN пяч­эн­ня, бо іс­ну­ю­чая сіст­э­ма за­каль­ца­ваN ная з но­вай свідравіN най. «Гэта вя­лікі па­даN ру­нак жы­ха­рам Ушач і Ушац­ка­га ра­ё­на ад дзяр­жа­вы», — пад­вёў вы­нік свай­му вы­сту­пN лен­ню спі­кер бе­лаN рус­ка­га пар­ла­мен­та. М. Шарс­нёў павінN ша­ваў уша­чан з паN дзе­яй і вы­ка­заў мерN ка­ванне, што та­ко­му аб’ек­ту па­зай­зд­рос­цілі б і ў сталі­цы. УніверN саль­ная за­ла на 228 мес­цаў мае на­ват скаN ла­д­ром вы­шы­нёй 11 мет­раў, а ў ба­сейне вод­ны­мі аз­да­раў­ленN чы­мі пра­ц­э­ду­ра­мі моN гу­ць зай­мац­ца і люд­зі з аб­ме­жа­ва­ны­мі маг­чыN мас­ця­мі — для іх зман­ціра­ва­ны спе­цы­яльN ны пад’ём­нік. У рас­па­ра­дж­эн­ні прых­іль­нікаў зда­ро­ва­га ла­ду жыц­ця і саў­на, па са­мых суN час­ных стан­дар­тах аб­ста­ля­ва­ны кан­феN рэн­цN­за­ла, інт­эр­нат для спартс­ме­наў, ствоN ра­ны кам­форт­ныя ўмо­вы для за­нят­каў шэйN пін­гам, ба­ра­ць­бой, на­столь­ным тэні­сам, для на­вед­валь­нікаў ком­плек­су пра­цуе ка­фэ. «Сён­ня на ад­крыц­ці шмат дзя­цей, — за­зN на­чыў стар­шы­ня аб­л­вы­кан­ка­ма. — І гэта вель­мі добра, бо за­нят­кі спор­там з ма­ленN ства фар­міру­ю­ць та­кія якас­ці, як сі­ла волі, муж­на­сць, ву­ча­ць да­ся­га­ць пас­таў­ле­най мэты. Гэтыя ры­сы ха­рак­та­ру да­па­ма­га­ю­ць у лю­бой спра­ве». Пе­рар­э­за­ў­шы сім­валіч­ную стуж­ку, гос­ці пра­вя­лі экс­кур­сію па ком­плек­се, з тры­бун па­на­зіралі за ўд­зель­ні­ка­мі тур­ні­ру па дзюN до, па­раз­маў­ля­лі з пер­шы­мі на­вед­валь­ніN ка­мі тр­эна­жор­най за­лы і ба­сей­на, якія бы­лі ў за­хап­лен­ні і вы­каз­валі шчы­рыя сло­вы ўд­зяч­на­сці за маг­чы­мас­ць зай­мац­ца фіз­куль­ту­рай і спор­там у та­кіх умо­вах. ГасN ця­мі ме­ра­пры­ем­ства сталі і прад­стаўнікі некаль­кіх спар­ты­ў­ных фед­эра­цый. НаN прыклад, зна­ка­міты бе­ла­рус­кі дзю­даіст чэм­піён Еўро­пы і ві­ц­эNч­эм­піён све­ту СярN гей Шун­дзікаў вы­со­ка аца­ніў маг­чы­мас­ці аб­ста­ля­ван­ня тр­эна­жор­най за­лы і на­ват па­ка­заў прын­цып ра­бо­ты нека­то­рых ме­хаN ніз­маў. У тым, што на ба­зе «ЮнацтваNУ­шаN чы» мож­на год­на пра­вод­зі­ць вуч­эб­наNтр­эN ніро­вач­ныя збо­ры ка­манд май­строў па са­мых роз­ных ві­дах спор­ту, упэўнілі­ся і ін­шыя. «Са­праўд­ная жамчужына», — у заN хап­лен­ні ха­рак­тары­за­валі ком­плекс гос­ці і жы­ха­ры. У тым, што пу­ста­ва­ць ён не буд­зе, мо­жN на бы­ло ўп­эўніц­ца ўжо на на­ступ­ны дзень. Сю­ды ішлі не толь­кі ўша­чане, але і пад’ехаN лі жы­ха­ры Ле­пель­ска­га ра­ё­на, аца­ні­ць но­вы ба­сейн вы­ра­шы­лі і некаль­кі но­ва­паN ла­чан (дар­эчы, яш­чэ некаль­кі га­доў та­му жы­ха­ры рай­ц­эн­тра ўзім­ку езд­зілі пла­ва­ць ме­навіта ў го­рад наф­тавікоў). За­раз жа дзя­ку­ю­чы ўва­зе дзяр­жа­вы да развіц­ця фізіч­най куль­ту­ры і спор­ту за­нят­кі ў ба­сейN не і маг­чы­мас­ць вес­ці зда­ро­вы лад жыц­ця круг­лы год даступ­ныя і люд­зям невя­лікіх сель­скіх ра­ё­наў.

М. Шарс­нёў, У. Ан­др­эй­чан­ка, В. За­хар­э­віч у но­вым цэн­тры.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.