Зда­роўе сэр­цам вы­бірай!

На днях Сян­но на­ве­даў ад­зін з са­мых вя­до­мых вя­дучых Бе­ла­русі Юрый Жы­га­монт. Твор­чыя су­стр­эчы з ме­дый­най пер­со­най ад­бы! лі­ся ў ме­жах кам­паніі па пра­філак­ты­цы хва­роб сіст­эмы кро­ва­з­ва­ро­ту «Вы­бірай сэр­цам!»

Vitbichi - - NEWS -

Воб­раз ня­стом­на­га па­да­рож­ніка за га­ды іс­на­ван­ня тэле­пра­ек­та «Па­да­ро­ж­жы ды­ле­тан­та» стаў бліз­кім мно­гім бе­ла­ру­сам. На пра­ця­гу шэра­гу га­доў пе­ра­да­ча збіра­ла ля тэле­экра­наў ама­та­раў бе­ла­рус­кай мі­нуўш­чы­ны. Зна­ё­мую по­ста­ць Жы­га­мон­та ў доў­гім чор­ным паліто, ка­пе­лю­шы і з сак­ва­я­жам ба­чы­лі і вулі­цы Сян­на. Пя­ць га­доў та­му харыз­ма­тыч­ны вя­дучы на­вед­ваў рай­ц­энтр са зды­мач­най групай «Но­вых па­да­рож­жаў ды­ле­тан­та». З кад­раў той са­май пе­ра­да­чы і па­ча­ла­ся твор­чая су­стр­э­ча з сен­нен­ца­мі. А іх, няг­лед­зячы на су­б­от­нюю рані­цу і во­сень­скі кір­маш, прый­шло ня­ма­ла. У за­ле Сен­нен­скай дзі­ця­чай шко­лы ма­стацтваў сва­бод­ных мес­цаў не ака­за­ла­ся.

Сян­но ста­ла дру­гім го­ра­дам у воб­лас­ці і ча­цвёр­тым у Бе­ла­русі, дзе ад­бы­лі­ся су­стр­эчы з Жы­га­мон­там. Та­кая ўва­га невя­лі­ка­му рай­ц­эн­тру з бо­ку ар­гані­за­та­раў кам­паніі ака­за­на невы­пад­ко­ва. Пра­па­ган­дай зда­ро­ва­га ла­ду жыц­ця ў рэ­гіёне зай­ма­юц­ца адра­зу тры іні­цы­я­ты­ў­ныя групы БТЧК — у Сянне, га­рад­скім па­сёл­ку Ба­гу­ш­эўск і ў агра­га­рад­ку Ход­цы.

Тэ­ма зда­роўя ста­ла бліз­кая Юрыю Жы­га­мон­ту год та­му, калі ён пе­ра­жыў ін­фаркт і скла­да­ную апе­ра­цыю па шун­ціра­ван­ні. Для яго ўд­зел у кам­паніі — гэта маг­чы­мас­ць пад­зя­ліц­ца ўлас­ным во­пы­там па пе­ра­адо­лен­ні хва­ро­бы і да­нес­ці да су­ай­чын­нікаў про­стую іс­ці­ну: зда­роўе тр­э­ба бе­раг­чы.

Зда­ро­вы лад жыц­ця, па прызнан­ні гос­ця, — гэта не толь­кі ка­рыс­ная ежа, фізіч­ная ак­ты­ў­на­сць, але і ду­ш­эў­ны на­строй. Пазіты­ў­ныя дум­кі, смех — са­праўд­ныя лекі для сэр­ца і ўся­го ар­ганіз­ма ў цэ­лым. Ня­ма­ла хвілін сме­хат­эра­піі Юрый Жы­га­монт па­да­рыў сен­нен­цам, пра­д­эк­ла­ма­ваў­шы вер­шы свай­го лю­бі­ма­га Улад­зі­мі­ра Ка­рат­кеві­ча і рас­па­вёў­шы зай­маль­ныя гісто­рыі, якіх у яго ван­дроў­ным жыц­ці на­збіра­ла­ся шмат.

Гле­да­чоў ці­кавілі бія­гра­фія і твор­чы шлях зна­ка­мі­та­га гос­ця. Вось ужо шмат га­доў Юрый Жы­га­монт жы­ве ў Мін­ску, але ад­мыс­ло­вы ак­ц­энт вы­дае ў ім па­ле­шу­ка.

— Калі б не Чар­но­быль, за­стаў­ся б жы­ць у род­най вёс­цы, — прызна­ец­ца ён.

Лю­боў да бе­ла­рус­кіх мя­ст­э­чак у яго ду­шы заха­ва­ла­ся на­за­ў­сё­ды. Коль­кі ён іх на­ве­даў за га­ды іс­на­ван­ня пе­ра­да­чы, Юрый Жы­га­монт не лічыў. На жаль, да­лё­ка не ўсю­ды сён­ня мож­на ўба­чы­ць пом­нікі даўні­ны, ар­хіт­эк­ту­ры, але кож­ны край ба­га­ты сва­ёй гісто­ры­яй, люд­зь­мі, тра­ды­цы­я­мі і ле­ген­да­мі. Пра ўсё гэта тр­э­ба рас­па­вя­да­ць, гэтым тр­э­ба га­на­рыц­ца.

Ся­бе ж га­лоў­ны бе­ла­рус­кі «ды­ле­тант» лічы­ць усё ж ак­цё­рам, а не гісто­ры­кам. Ме­навіта на пад­мост­ках яго ў свой час за­ў­ва­жы­лі ства­раль­нікі пра­гра­мы «Па­да­ро­ж­жы ды­ле­тан­та». Пас­ля за­кан­ч­эн­ня тэатраль­на-ма­стац­ка­га ін­сты­ту­та Юрый Жы­га­монт слу­жыў у тэат­ры юна­га гле­да­ча і тэат­ры «Воль­ная сц­эна».

Але гісто­рыя і мо­ва зай­ма­ю­ць у жыц­ці вя­ду­ча­га важ­нае мес­ца. І на экране, і ў по­бы­це ён раз­маў­ляе вы­ключ­на па-бе­ла­рус­ку і жы­ва ці­кавіц­ца ся­мей­ным ра­да­во­дам. Дар­эчы, у по­шу­ках сваіх прод­каў Юрый дай­шоў да 9-га ка­ле­на.

Па на­зіран­нях зна­ка­мі­та­га «ды­ле­тан­та», усё больш ма­ла­дых люд­зей спра­буе ка­ры­стац­ца мо­вай, пра­яў­ляе ці­ка­вас­ць да гісто­рыі род­най краі­ны, і па­пу­ляр­на­сць пе­ра­да­чы «Па­да­ро­ж­жы Жы­га­мон­та», якая ця­пер вы­ход­зі­ць на прас­то­рах Інт­эр­нэта, та­му па­цвер­джанне.

Су­стр­э­ча пра­ля­це­ла непры­мет­на, але, як па­а­бя­цаў Юрый Жы­га­монт, яго пры­езд на Сен­нен­шчы­ну буд­зе да­лё­ка не апош­нім.

Іні­цы­я­ва­на яна Бе­ла­рус­кім Та­ва ры­ствам Чы­рво­на га Кры­жа (БТЧК) і Мініст­эр­ствам ахо­вы зда­роўя ў пра­ек­це «Да­луч­эн не су­поль­на­сцяў у пра­соў­ван­ні зда­ро­ва­га ла­ду жыц­ця».

Юрый Жы­га­монт.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.