Га­на­ро­вай гра­ма­тай Ві­цеб­ска­га га­рад­ско­га вы­ка­наў­ча­га ка­міт­эта ўз­на­га­род­жа­ны:

Vitbichi - - NEWS -

за без­да­кор­нае вы­ка­нанне служ­бо­вых аба­вязL каў, вы­со­кі пра­фесія­налізм Пётр Ле­ані­давіч ВІКТОРЧЫК — ка­пітан, на­чаль­нік служ­бы ін­жы­нерL наLт­эхніч­ных срод­каў ахо­вы вай­с­ко­вай час­ці 5524 Мініст­эр­ства ўнут­ра­ных спраў Рэс­пуб­лікі Бе­лаL русь, Віталь Вік­та­равіч ІГНАЦІК — ка­пітан, каL ман­дзір са­пёр­наL­пірат­эхніч­най групы вай­с­ко­вай час­ці 5524 Мініст­эр­ства ўнут­ра­ных спраў РэсL пуб­лікі Бе­ла­русь, Аляк­сандр Аляк­сандравіч ЦІТОЎ — пра­парш­чык, стар­шы­на 3Lга асоб­на­га страл­ко­ва­га ба­та­льё­на вай­с­ко­вай час­ці 5524 Мініст­эр­ства ўнут­ра­ных спраў Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.