Міка­лай — пар­ты­зан­скі су­вяз­ны

Vitbichi - - News -

У на­ступ­ным год­зе Бе­ла­русь буд­зе свя­тка­ва­ць 75 годдзе вы­зва­лен­ня ад ня мец­ка фа­шы­сц­кіх за­хопнікаў. На­пярэ дад­ні зна­мя­наль­най да­ты хо­чац­ца рас ка­за­ць аб тых звы­чай­ных хлоп­чы­ках і дзяўчын­ках, якія ў гроз­ны час Вя­лі­кай Ай чын­най вай­ны да­па­ма­галі да­рос­лым у ба­ра­ць­бе з во­ра­гам. Яны — прыклад та­го, які­мі бяс­страш­ны­мі мо­гу­ць бы­ць дзі­цячыя сэр­цы і якой га­ра­чай — лю­боў да сва­ёй Рад­зі­мы.

Прыклад­на ў двух кіла­мет­рах ад Сян на зна­ход­зіц­ца невя­лікая вёс­ка Па­поў ка. Ме­навіта тут жы­хар го­ра­да Ор­шы Міка­лай Да­выд­зь­ко ад­зі­нац­ца­ці­га­до вым хлоп­чы­кам су­стр­эў Вя­лікую Ай чын­ную вай­ну.

За сваю пар­ты­зан­скую дзей­на­сць на ма­лой рад­зі­ме Міка­лай Пятро­віч мае ор­д­эн Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны II сту пе­ні і ме­даль «Пар­ты­за­ну Ай­чын­най вай ны».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.