Га­на­ро­вай гра­ма­тай Ві­цеб­ска­га га­рад­ско­га вы­ка­наў­ча­га ка­міт­эта ўз­на­га­род­жа­ны:

Vitbichi - - NEWS -

за знач­ны аса­бі­сты ўклад у са­цы­яль­на-эка­на­міч­нае развіц­цё го­ра­да Ві­цеб­ска, ак­ты­ў­ны ўд­зел у гра­мад­скім жыц­ці Мі­хаіл Васі­льевіч ГРЫГОР’ЕЎ — вет­эран пра­цы, Вік­тар Дз­міт­ры­евіч КІБІСАЎ — вет­эран пра­цы, Міка­лай Ра­ма­навіч СМУНЁЎ — вет­эран пра­цы, Улад­зі­мір Паўлавіч ТУРАВІНАЎ — ды­р­эк­тар вы­ка­наў­чай ды­р­эк­цыі Ві­цеб­ска­га аб­лас­но­га са­ю­за най­маль­нікаў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.