Жы­лі дзя­ды — не ба­чы­лі бя­ды

Vitbichi - - NEWS -

У су­б­о­ту — во­сень­скія Дзя­ды, свя­та ўша­на­ван­ня прод­каў (а 2 ліста­па­да ад­зна­ча­ец­ца Дзень па­мя­ці). Люд­зі даў­ней спад­зя­валі­ся на да­па­мо­гу па­мер­лых. Ад­сюль та­кое тра­пят­кое стаў­ленне да па­мі­наль­ных дзён. На пра­ця­гу го­да свя­та Дзя­ды ад­зна­ча­ю­ць некаль­кі разоў, але апош­нія — во­сень­скія — лі­чац­ца са­мы­мі га­лоў­ны­мі. На Дзя­ды ў цэн­тры аб­ра­ду — вяч­э­ра ў па­мя­ць па­мер­лых сва­я­коў. На­пяр­э­дад­ні свя­та гас­пады­ні звы­чай­на пры­біралі ха­ту і гас­па­дар­чыя па­бу­до­вы. У свя­точ­ны дзень мы­лі­ся ў лаз­ні, па­кі­да­ю­чы крыху ва­ды і венік для дзя­доў. Не шка­ду­ю­чы пры­па­саў, га­та­валі смач­ныя стра­вы і пітво для ўра­чы­стай вяч­э­ры, каб за­да­волі­ць ду­шы прод­каў, якія ня­бач­на пры­сут­ні­ча­ю­ць на агуль­ным за­стол­лі.

Мы па­га­ва­ры­лі з чы­та­ча­мі «Ві­ць­бі­чаў» на гэтую тэму і за­далі два пы­тан­ні:

1. Якія тра­ды­цыі, звя­за­ныя з во­сень­скі­мі Дзя­да­мі, вы ве­да­е­це?

2. Як пра­ход­зі­ць Дзень па­мя­ці ў ва­шай сям’і? Люд­мі­ла ЛАДЗІС, шматд­зет­ная ма­ці з На­ва­по­лац­ка:

1.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.