УЗНАГАРОДЖАННІ

Yustitsiya Belarusi - - В Министерстве Юстиции Наука И Право Какое Право? -

За­га­дам Мініст­эр­ства юс­ты­цыі Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь ад 14 мая 2018 го­да №23-кс за істот­ны ўклад у пад­рых­тоўку вы­со­ка­к­валі­фі­ка­ва­ных спе­цы­я­лістаў, сад­зей­ні­чанне ў рэалі­за­цыі дзяр­жаў­най паліты­кі ў сфе­ры юс­ты­цыі, кан­струк­ты­ў­нае ўза­е­мад­зе­янне з Мініст­эр­ствам юс­ты­цыі Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь і ў су­вязі з 85-годдзем уста­но­вы аду­ка­цыі «Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны эка­на­міч­ны ўнівер­сіт­эт» на­груд­ным зна­кам Мініст­эр­ства юс­ты­цыі Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь «За ад­зна­ку» ll сту­пе­ні ўз­на­га­род­жа­ны Аляк­сандр Міка­ла­евіч ШКЛЯРЭЎСКІ – дэ­кан фа­культ­эта пра­ва ўста­но­вы аду­ка­цыі «Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны эка­на­міч­ны ўнівер­сіт­эт», канды­дат юры­дыч­ных навук.

За­га­дам Мініст­эр­ства юс­ты­цыі Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь ад 18 мая 2018 го­да №24-кс за шмат­га­до­вую до­бра­сум­лен­ную пра­цу, вы­со­кі пра­фесія­налізм, узор­нае вы­ка­нанне служ­бо­вых аба­вяз­каў і ў су­вязі с 50-годдзем з дня на­ра­дж­эн­ня на­груд­ным зна­кам Мініст­эр­ства юс­ты­цыі Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь «За ад­зна­ку» ll сту­пе­ні ўз­на­га­род­жа­на Ва­лян­ці­на Кан­стан­ці­наў­на ЕРМАН – га­лоў­ны бух­гал­тар аддзя­лен­ня бух­гал­тар­ска­га ўліку і спра­ва­з­дач­на­сці га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня юс­ты­цыі Мін­ска­га гар­вы­кан­ка­ма.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.