УЗНАГАРОДЖАННІ

Yustitsiya Belarusi - - МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ -

За­га­дам Мініст­эр­ства юс­ты­цыі Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь ад 24 лі­пе­ня 2018 го­да №34-кс за шмат­га­до­вую до­бра­сум­лен­ную пра­цу, вы­со­кі пра­фесія­налізм, знач­ны аса­бі­сты ўклад у рэалі­за­цыю дзяр­жаў­най паліты­кі ў сфе­ры юс­ты­цыі на­груд­ным зна­кам Мініст­эр­ства юс­ты­цыі Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь «За ад­зна­ку» I сту­пе­ні ўз­на­га­род­жа­на Тац­ця­на Стані­сла­ваў­на МАСКІНА – на­та­ры­ус Ві­цеб­скай на­та­ры­яль­най ак­ру­гі, стар­шы­ня Ві­цеб­скай аб­лас­ной на­та­ры­яль­най па­ла­ты.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.