Ge­zichts­her­ken­ning en draad­loos op­la­den voor 1.159 eu­ro

De Standaard - - Front Page - DO­MI­NI­QUE DECKMYN

De iPho­ne X moest en zou een eve­ne­ment wor­den. Het toe­stel werd gis­te­ren­avond voor­ge­steld in een eve­ne­ment waar Ap­ple al min­stens een jaar naar­toe bouwt. De lo­ca­tie was van groot sym­bo­lisch be­lang: het gloed­nieu­we Ste­ve Jobs The­a­ter, op – of lie­ver on­der – de pas vol­tooi­de Ap­ple­cam­pus in Cu­per­ti­no. De le­gen­da­ri­sche op­rich­ter van Ap­ple was in de laat­ste maan­den van zijn le­ven nauw be­trok­ken bij het ont­werp van het ge­bouw.

Ook het mo­ment is sym­bo­lisch: de oor­spron­ke­lij­ke iPho­ne is 10 jaar ge­wor­den. Bij de ge­le­gen­heid van die ver­jaar­dag heb­ben al­le me­dia uit­ge­breid aan­dacht be­steed aan die mijl­paal.

De voor­bije ja­ren heb­ben smartpho­nes op ba­sis van An­droid de iPho­ne noch­tans wat in de scha­duw ge­zet. Ze­ker in har­de cij­fers: zo’n 85 pro­cent van al­le ver­koch­te smartpho­nes draait op An­droid. Toch blijft de iPho­ne ver­uit de best­ver­koch­te smartpho­ne. Meer dan 200 mil­joen gaan er jaar­lijks over de toon­bank.

Er zijn drie nieu­we iPho­nes. Maar al­le aan­dacht gaat naar de iPho­ne X, het toe­stel dat moet be­wij­zen dat Ap­ple na tien jaar nog al­tijd de ba­kens uit­zet in de­sign en in tech­no­lo­gie.

De voor­kant van de iPho­ne X be­staat uit­slui­tend uit beeld­scherm. Een trend die Sams­ung en an­de­ren al had­den in­ge­zet, maar Ap­ple gaat nog net iets ver­der: de sel­fie­ca­me­ra en sen­so­ren zijn bo­ven­aan het scherm ‘uit­ge­sne­den’. De thuis­knop is, na tien jaar, ver­dwe­nen: hij wordt ver­van­gen door een swi­pe van on­der naar bo­ven. Daar­door is ook de vin­ger­af­druk­her­ken­ner weg. In plaats daar­van wordt de sel­fie­ca­me­ra ge­bruikt om de smartpho­ne te ont­slui­ten via ge­zichts­her­ken­ning.

Of dit in­der­daad ‘de toe­komst van de smartpho­ne’ is, zo­als Ap­ple gis­te­ren be­weer­de, daar­over valt te re­de­twis­ten. Ge­zichts­her­ken­ning of draad­loos op­la­den do­ken op An­droid al eer­der op. Maar ze werk­ten nooit echt goed, of bra­ken toch niet door. Ap­ple was al­tijd vaar­dig in het in­schat­ten wan­

© afp

De pre­sen­ta­tie ge­beur­de in het gloed­nieu­we Ste­ve Jobs The­a­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.