Waar­om moest de bur­ge­mees­ter dood?

REPORTAGE I Moes­kroen is in shock na de bru­ta­le moord op bur­ge­mees­ter Alfred Ga­den­ne (71). Een 18­ja­ri­ge jon­gen hield hem al­licht per­soon­lijk aan­spra­ke­lijk voor de dood van zijn va­der. ‘Vre­se­lijk cy­nisch.’

De Standaard - - Front Page - VAN ON­ZE RE­DAC­TRI­CE ELINE BERGMANS

Al vijf­tien jaar open­de hij ie­de­re och­tend de poort van het kerk­hof van Lo­win­ gen, recht te­gen­over zijn wo­ning. ’s Avonds sloot hij de be­graaf­ plaats weer af. Alfred Ga­den­ne (CDH) was bur­ge­mees­ter van Moes­kroen en voor­al een man van het volk. ‘Geen dik­ke nek, een ge­ wo­ne man die voor ie­der­een een goed woord had’, zegt Mo­ni­que (78), die naar het kerk­hof is ge­ko­ men in de deel­ge­meen­te van Moes­kroen.

Voor hij po­li­ti­cus werd, was Ga­den­ne land­bou­wer en reed hij rond met ko­len. ‘Als bur­ge­mees­ter le­ver­de hij nog ie­der jaar de pom­ poe­nen op het wijk­feest’, zegt Mo­ ni­que. ‘Ik dacht dat ie­der­een Al­ fred graag zag.’

Zijn da­ge­lijk­se rou­ti­ne is Ga­ den­ne fa­taal ge­wor­den. Maan­dag­ avond wacht­te Nathan D., een 18­ ja­ri­ge jon­gen uit de buurt, hem aan het kerk­hof op. Even voor 20 uur bel­de hij zelf de po­li­tie, die het li­chaam van de bur­ge­mees­ter aan­trof. Zijn keel was over­ge­sne­den. Ook Nathan D. was toen nog op het kerk­hof, hij had een breek­mes bij zich. ‘De ver­dach­te maak­te een kal­me in­druk’, zegt Fré­dé­ric Ba­ri­se­au, eer­ste sub­sti­tuut­pro­cu­reur des ko­nings in Door­nik. ‘Hij pro­beer­de niet te vluch­ten. Het leek als­of hij zijn ver­ant­woor­de­lijk­heid wil­de op­ne­men.’

D. werd in ver­den­king ge­steld van moord en moet vrij­dag voor de raad­ka­mer ver­schij­nen. Hij zal psy­chi­a­trisch on­der­zocht wor­den. Wat er in het hoofd van de acht­tien­ja­ri­ge speel­de, is on­dui­de­lijk, maar het ziet er­naar uit dat hij de bur­ge­mees­ter per­soon­lijk aan­spra­ke­lijk hield voor het over­lij­den van zijn va­der.

De fa­mi­lie D. werd an­der­half jaar ge­le­den door een an­der dra­ma ge­trof­fen. Oli­vier D., de va­der van Nathan, stap­te toen uit het le­ven. Vol­gens ken­nis­sen van de fa­mi­lie zou de toen 16­ja­ri­ge Na­ than het li­chaam van zijn va­der des­tijds ge­von­den heb­ben.

Frans­ta­li­ge me­dia be­richt­ten gis­te­ren dat Oli­vier D. zelf­moord pleeg­de, na­dat hij was ont­sla­gen als amb­te­naar. Nathan D. zou de bur­ge­mees­ter heb­ben ge­dood uit wraak, op het kerk­hof waar ook zijn va­der ligt be­gra­ven. Maar vol­ gens Ann Cloet, sche­pen van be­vol­king in Moes­kroen, werd Oli­ vier D. he­le­maal niet ont­sla­gen. ‘De man kwam en­ke­le ja­ren ge­le­ den van de fe­dera­le over­heid naar ons ge­meen­te­be­stuur. Hij werd tij­de­lijk ge­de­ta­cheerd, om de in­ voe­ring van nieu­we iden­ti­teits­ kaar­ten in goe­de ba­nen te lei­den.’

Toen die taak vol­bracht was, be­slis­te het sche­pen­col­le­ge dat de man te­rug naar Brus­sel moest. Van­af dan bleef Oli­vier D., die ook vrij­wil­lig brand­weer­man was, met ziek­te­ver­lof thuis.

‘Een dra­ma na een dra­ma’

De ad­vo­caat van Nathan D. spreekt niet over wraak, maar over ‘een dra­ma dat ge­beurd is na een an­der dra­ma’. De moe­der van D. was gis­te­ren te ge­ë­mo­ti­o­neerd om te re­a­ge­ren. Ook zij werkt op het ge­meen­te­huis van Moes­kroen. Het ge­zin woont in een rus­ti­ge wijk op am­per een ki­lo­me­ter van het kerk­hof van Lo­win­gen.

Nathan D. volg­de eco­no­mie­we­ten­schap­pen. Ken­nis­sen om­schrij­ven hem als een on­op­val­len­de jon­gen. ‘Het was heel moei­lijk na de dood van hun va­der, maar het leek de laat­ste tijd be­ter te gaan’, zegt een buur­man. ‘Dit is zo moei­lijk te vat­ten.’

De po­li­tie­ke we­reld re­a­geer­de be­droefd op het over­lij­den van Alfred Ga­den­ne. ‘Heel Wal­lo­nië heeft ver­driet’, zei CDH­voor­zit­ter Benoît Lut­gen. Maar voor­al in Lo­win­gen, waar ie­der­een el­kaar kent, is de schok groot. ‘Hij was zo’n ai­ma­bel man’, zegt Pas­cal Nut­ten (64) die als dia­ken de bur­ge­mees­ter goed ken­de. ‘Ie­mand die al­tijd pro­beer­de op­los­sin­gen te zoe­ken. Daar­om is dit zo vre­se­lijk cy­nisch.’

Mo­ni­que Mest­dagh. ‘Alfred was een ge­wo­ne man die voor ie­der­een een goed woord had’, zegt Voor hij po­li­ti­cus werd, was Ga­den­ne land­bou­wer en reed hij rond met ko­len. © Se­bas­ti­an Ste­ve­niers

Lo­win­gen. Het kerk­hof van © ss

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.