Wel­ke voor­waar­den stel­len de Broe­ders?

De Standaard - - Vooran - (vbr)

De vi­sie­tekst van de Broe­ders van Lief­de over eu­tha­na­sie ver­trekt van de eu­tha­na­sie­wet, maar breidt de voor­waar­den die daar­in staan uit.

Het­zelf­de als in de eu­tha­na­sie­wet:

na­gaan of de pa­ti­ënt wils­be­kwaam is (wat min­der evi­dent is in een psy­chi­a­tri­sche con­text)

na­gaan of de me­di­sche toe­stand uit­zicht­loos is

na­gaan of er geen re­de­lij­ke an­de­re oplos­sing is (al­le an­de­re mo­ge­lij­ke the­ra­pie­ën moe­ten uit­ge­pro­beerd zijn)

An­ders dan in de eu­tha­na­sie­wet, vraagt de tekst om over­leg op vijf ni­veaus:

met de pa­ti­ënt, ge­du­ren­de min­stens zes maan­den (mi­ni­maal één maand vol­gens de wet)

de drie art­sen die de aan­vraag be­oor­de­len, moe­ten fy­siek sa­men­ko­men voor over­leg (de wet vraagt en­kel dat drie art­sen oor­de­len) over­leg met het zorg­team over­leg met de fa­mi­lie of an­de­re naas­ten is de re­gel

over­leg met een lo­ka­le sup­port­groep van de Broe­ders

Ook an­ders:

Een ei­gen eva­lu­a­tie­com­mis­sie van de Broe­ders, met ex­perts van bin­nen en bui­ten de or­ga­ni­sa­tie, be­oor­deelt el­ke aan­vraag voor­af (de wet ver­plicht al­leen eva­lu­a­tie na de fei­ten).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.