Al­le po­gin­gen om par­tij­dig­heid uit te ban­nen ten spijt, blijft om de paar maan­den het ge­rucht op­dui­ken dat de he­le pro­ce­du­re zo is op­ge­steld dat al­leen de F­35 kan win­nen

De Standaard - - Het Verhaal -

er ooit in slaag­den om een aan­koop van wa­gens voor het Fran­se le­ger on­der ar­ti­kel 346 te la­ten val­len. ‘Dat ging niet om mi­li­tai­re voer­tui­gen, maar om dienst­wa­gens voor de ge­ne­raals. Door die als een “es­sen­ti­eel vei­lig­heids­be­lang” te be­stem­pe­len, viel ie­der­een af be­hal­ve Cit­ro­ën, Peu­ge­ot en Re­nault. Dat zal in Bel­gië niet snel ge­beu­ren. We zijn soms hei­li­ger dan de paus. Sinds Agusta heeft ie­der­een schrik van zijn ei­gen scha­duw.’

Ru­dy Priem is di­rec­teur Eu­ro­pean Govern­ment Re­la­ti­ons for Se­cu­ri­ty ­ De­fen­ce ­ Spa­ce bij UTC, een gro­te spe­ler die on­der­de­len le­vert voor elk van de vlieg­tui­gen die in de run­ning zijn. En hij lob­byt. In zijn meest es­sen­ti­ë­le vorm is dat voor hem niets meer dan in­for­ma­tie over­bren­gen. ‘Over­he­den heb­ben hier geen er­va­ring mee. Zul­ke gro­te aan­ko­pen, dat doe je niet om de tien jaar. Maar wij wer­ken in 33 lan­den, wij ken­nen de pro­ce­du­res over­al.’

In Frank­rijk is de link tus­sen po­li­tiek en in­du­strie bij­voor­beeld veel nau­wer, zegt Priem. ‘De Fran­se Di­rec­ti­on Gé­né­ra­le d’Ar­me­ment doet al­le aan­ko­pen voor het Fran­se le­ger. Maar in hun mis­si­on sta­te­ment staat ook dat ze ac­tief wer­ken aan de ex­port van Fran­se wa­pen­sys­te­men. Dat zul je op www.mil.be niet gauw zien.’ Priem werd on­langs ge­hoord in de Ka­mer, tij­dens de hoor­zit­tin­gen rond een Eco­lo­wets­voor­stel voor een ‘lob­by­re­gis­ter’. De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie heeft dat al en Priem ziet daar al­leen maar po­si­tie­ve kan­ten aan. ‘Bij de Com­mis­sie kun je je als be­drijf ge­woon re­gi­stre­ren, als je lob­by­werk wilt doen. Je geeft aan in wel­ke do­mei­nen je ac­tief bent en zij hou­den je zelf op de hoog­te.’

Een lob­by­re­gis­ter komt er voor­lo­pig al­leen voor het par­le­ment, nog niet voor de re­ge­ring, zeer tot on­ge­noe­gen van de Groe­nen. Al is pre­mier Char­les Mi­chel (MR) wel be­reid te on­der­zoe­ken of er meer mo­ge­lijk is. De re­ge­ring houdt zelf trou­wens ook graag wat in­fo ach­ter de hand. De quo­te­ring die ge­ge­ven wordt voor de ver­schil­len­de on­der­de­len in de uit­ge­brei­de of­fer­tes bij­voor­beeld. ‘We heb­ben sa­men met de FOD Eco­no­mie en de In­spec­tie van Fi­nan­ci­ën een no­ta op­ge­steld met daar­in de ver­de­ling van de pun­ten’, zegt Van­de­put. ‘Dat do­cu­ment zit in een ver­ze­gel­de en­ve­lop. Pas ach­ter­af wordt dat open­baar ge­maakt.’

Al­le po­gin­gen om par­tij­dig­heid uit te ban­nen ten spijt, blijft ge­re­geld het ge­rucht op­dui­ken dat de he­le pro­ce­du­re zo is op­ge­steld dat al­leen de F­35 kan win­nen. Vo­ri­ge week op­nieuw, toen Ra­fa­le uit de pro­ce­du­re stap­te. Het bleek op niets ge­ba­seerd, maar bij Van­de­put kook­te het pot­je over. ‘Dat kwam ver­do­rie van een blog­ger die niet het min­ste be­wijs kon voor­leg­gen. Ik ben dat beu. De of­fer­t­e­vraag staat pu­bliek op mijn web­si­te. Dit is een aan­koop voor de ko­men­de 40 jaar. Ik ben me zeer be­wust van de enor­me ver­ant­woor­de­lijk­heid.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.